Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland is een van de tweeëntwintig waterschappen die Nederland telt. Het kantoor is gevestigd in het Gemeenlandshuis in Delft.

Het Hoogheemraadschap heeft als voornaamste taken:

  • Zorgen voor voldoende water
  • Zorgen voor schoon water
  • Zorgen dat de dijken veilig zijn en er geen overstromingen plaatsvinden
  • Zuiveren van het afvalwater. 

Het Hoogheemraadschap bepaalt het waterpeil in sloten en plassen, en daarmee ook hoe hoog het grondwaterpeil staat. Grasland mag niet uitdrogen, maar iedereen wil droge voeten blijven houden. Het Hoogheemraadschap regelt die zaken, zodat de mensen tevreden blijven.

In de rivierdelta van de Rijn, het gebied waarin het Hoogheemraadschap verantwoordelijk is voor de waterkering, kan het overstromingsgevaar van twee kanten komen: de Noordzee (die tijdens de Watersnood van 1953 toesloeg), en het rivierwater uit met name de Nieuwe Waterweg, zoals in de jaren negentig.

Het Hoogheemraadschap zorgt ervoor dat het oppervlaktewater zo min mogelijk vervuild wordt. Daarvoor heeft het afvalwaterzuiveringsinstallaties, die het afvalwater zuiveren voordat het wordt geloosd. De installaties staan in Den Haag, Harnaschpolder in de gemeente Midden-Delfland, Hoek van Holland, Vlaardingenen Berkel en Rodenrijs.

Het gebied waarbinnen Delfland zijn taken uitoefent, wordt begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Wassenaar. Van oudsher werd de grens met het Hoogheemraadschap Rijnlandgevormd door de Landscheidingsweg, die zijn naam hieraan ontleent. Het smalste deel van de duinen van het Hoogheemraadschap draagt de naam De Banken.Op 41.000 hectare wonen en werken bijna 1,4 miljoen mensen en zijn zo’n 40.000 bedrijven gevestigd. Daarmee is het gebied van Delfland een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland. Het gebied staat bovendien bekend om zijn intensieve glastuinbouw.Het overkoepelende Hoogheemraadschap van Delfland is in 1289 ontstaan uit de waterschappen De Zeven Ambachten (ten oosten van Delft) en De Geestambachten (ten westen van Delft). Deze ambachten waren: Vlaardingerambacht Maasland, Schipluiden, Hof van Delft, Vrijenban, Pijnacker, Kethel en Berkel die samen de Zeven Ambachten vormden, en de Geestambachten Monster, Naaldwijk, Rijswijk, Voorburg en Wateringen. Wie goed telt ziet dat de Zeven Ambachten eigenlijk acht waren; Vlaardingerambacht en Schipluiden werden samen als een ambacht beschouwd. Het gebied van het voormalige baljuwschap Delfland was aanzienlijk kleiner.
Het wapen van het Hoogheemraadschap is sinds de zestiende eeuw in gebruik en is afgeleid van het wapen van Hertog Albrecht van Beieren, die van 1358-1404 graaf van Holland en Zeeland was. Het wapen toont een gevierendeeld schild, met in I en IV de ruiten van Beieren, en in II en III de gevierendeelde Hollandse en Henegouwse leeuwen. Men koos voor dit oude wapen omdat graaf Albrecht het hoogheemraadschap privileges heeft toegekend, maar ook omdat het voeren van een oud wapen statusverhogend was. Tot de invoering van een eigen wapen was het voor waterschappen gebruikelijk om familiewapens van de bestuurders te voeren. Deze wapens zijn vaak nog zichtbaar op gedenkstenen die in sluizen, gemalen e.d. zijn ingemetseld.

Het Hoogheemraadschap van Delfland was een overkoepelend waterschap, waarin een groot aantal kleinere waterschappen heeft gelegen. Deze waterschappen waren zelfstandig maar vielen óf onder Rijnland, óf waren sterk afhankelijk van Delfland, dit waren de inliggende waterschappen.

Het wapen van het Hoogheemraadschap van Delfland werd op 15 september 1819 aan het Zuid-Hollandsehoogheemraadschap van Delfland toegekend. Het wapen was reeds in de 16e eeuw in gebruik. Het is gebaseerd op het wapen van Albrecht van Beieren.

Hoewel het waterschap in 1977 met ongeveer 50 omliggende waterschappen en polders fuseerde bleven de naam en het wapen behouden.

De blazoenering van het wapen luidt als volgt:
“Een schild gevierendeeld, het eerste en vierde geruit van blaauw en zilver geplaatst en bande, het tweede en derde tegen gevierendeeld, het eerste en vierde van goud, beladen met een klimmenden zwarte leeuw, het tweede en derde mede van goud en beladen met een roode klimmenden leeuw, het schild gedekt met een keizerlijken kroon en rustende tegen een dubbelden keizerlijken arend, ieder hoofd beladen met een gouden ring.”Het schild toont in het eerste en vierde kwartier het wapen van Beieren. In het tweede en derde kwartier staan de vier leeuwen van Henegouwen, deze kwartieren zijn zelf gecarteleerd. In de tweede en derde kwartieren staan de leeuwen van Holland (rood met blauwe tong en nagels) en Vlaanderen (zwart met rode nagels en tong).Als schildhouder een zwarte dubbelkoppige arend. Een dergelijke arend komt bij meer waterschappen voor. Om de koppen van de adelaar een aureool. Niet vermeld wordt dat de snavels en klauwen van de arend blauw zijn gekleurd. Deze arend is de keizerlijke Duitse arend, gelijk aan de keizerlijke kroon; de kroon is de Rudolfinische keizerskroon.

Bron: Wikipedia – Hoogheemraadschap van Delfland

Waterschappen

  facebook        

© 4 maart 2018