Heren van Foreest

Van Foreest is een oud adellijk geslacht in het graafschap Holland, dat voor het eerst vermeld wordt op 27 juli 1250. Mogelijk vindt de familie haar oorsprong in de regio van Aken onder de naam “De Foresto”.

De oorspronkelijke bezittingen van het geslacht Van Foreest omvatten de Rijnlandse ambachtsheerlijkheid Middelburg. Dit ambacht lag tussen  Boskoop en Reeuwijk. De familie bewoonde destijds het kasteel Foreest dat in de Hoge Waard aan de Luttike Rijn te Koudekerk aan den Rijn lag. Latere voorname familiewoonplaatsen zijn Kasteel Ter Wijc te Beverwijk en Landgoed Nijenburg te Heiloo.

Literatuur: Wikipedia – Van Foreest

Wapen Van Foreest

 

1. Willem van Foreest (genoemd 1278), ambachtsheer van de Rijnlandse ambachtsheerlijkheid Middelburg.
Willem van Foreest is de stamvader van het Hollandse oud adellijke geslacht Van Foreest. Hij werd waarschijnlijk geboren als zoon van Wilhelmus Richolfusz de Foresto (Duits Rijnlands ridder) en  Mathildis (Machteld) de Berga (genoemd 1250). Machteld is de stammoeder van het Hollandse geslacht Van Foreest. Zij wordt zijdelings vermeld in een grafelijke oorkonde van 27 juli 1250. Uit de ligging van de goederen die daar worden genoemd, heeft men geconcludeerd dat zij toen vrouwe van Middelburg was. De naam van haar heerlijkheid wordt in deze akte echter niet genoemd. Het is aannemelijk dat Willem van Foreest haar oudste zoon en leenopvolger is, want volgens zijn testament uit 1278 omvat zijn nalatenschap de Rijnlandse heerlijkheid wat toen nog terrarum de Foreest heette.
Zo is er in een oorkonde van september 1241 sprake van een vrouwe Mathildis, weduwe van heer W. de Foresto, ridder, met zoons H. en Wilhelmus de Foresto. Het betreft een overeenkomst waarin vrouwe Mathildis en haar zoons tegenover het kapittel van Sint Omaars en de Abdij van Sint-Bertinus afstand deden van hun rechten op de tiend en het schoutambt van Frechen om ze vervolgens op bepaalde voorwaarden in leen te krijgen. De bakermat van dit adellijke geslacht de Foresto ligt in het Duits-Rijnlandse Forst, tegenwoordig een stadsdeel van Aken. Dat blijkt uit onder andere uit de archieven van de Sint Marie te Aken en de abdij van Burtscheid.
Het is onwaarschijnlijk dat deze weduwe Mathildis de Foresto enig belang in het graafschap Holland zou hebben verworven zonder koninklijke begunstiging. Al sinds de tijd van Karel de Grote had de koning de verheven plicht bescherming te geven aan weduwen en wezen. Mogelijk hebben deze overwegingen de (aanstaande) Roomskoning Willem II van Holland doen besluiten het gebied Middelburg met tiend en ambacht toe te wijzen aan deze weduwe en haar kinderen.
Willem van Foreest was gehuwd met Beatrijs van der Woert, dochter van Hardbaren van der Woert (Zie Heren van der Woert nr. 6), een telg van het machtige Huis van Voorne.
Een afschrift van Willems testament van 19 november 1278 is bewaard gebleven. Deze vertelt ons dat Wilhelmus de Foreest, miles, zijn goederen verdeelt onder zijn drie zoons:

 • Herpert Willemsz van Foreest  1260-1293 (Volgt 2)
 • Joannes van Foreest
 • Nicolaus van Foreest
Uit: Wikipedia – Willem van Foreest

 

2. Herpert (Herbaren) van Foreest
Genoemd 1278, overleden in 1283. Ambachtsheer van de Rijnlandse ambachtsheerlijkheid Middelburg en heer van Te Werve.
Herpert van Foreest werd geboren als oudste zoon en leenopvolger van Willem van Foreest. Zijn moeder was Beatrijs, een dochter van Hardbaren van der Woert, een telg van het machtige Huis van Voorne. Volgens zijn vaders testament van 19 november 1278 erfde Herpernus de Rijnlandse ambachtsheerlijkheden, wat toen nog het terrarum de Foreest heette. In het Oude Register van Graaf Floris V van Holland is sprake van Hardenbernus de Foreest die omstreeks 1283 het officium de Foreest in leen hield. Hij was gehuwdeen onbekende vrouw
Hij kreeg vier kinderen waar onder:

 • Jan Herpertsz van Foreest  1289-1348 (Volgt 3)
Uit: Wikipedia – Herpert van Foreest

3. Jan Herpertsz van Foreest
Genoemd 1324,  overleden in 1349. Ambachtsheer van de Rijnlandse ambachtsheerlijkheid Middelburg van Foreest, Nieuwkoop en Spoelwijk. Leenman van de “Baten” onder Koudekerk aan den Rijn. Jan van Foreest werd geboren als zoon van Herpert van Foreest. In 1327 trouwde hij met Aleid van Henegouwen van Avesnes (overleden ± 1350) , bastaarddochter van Jan II van Avesnes (Zie Graven van Holland I nr. 13).  Zij kregen drie zonen. De oudste zoon Herpert zou zijn vader opvolgen als ambachtsheer. In opdracht van graaf Willem III van Holland nam Jan van Foreest in 1333 deel aan een plundertocht in het Sticht. Onder leiding van Willem van Duivenvoorde werd onder meer de stad Geyne verwoest. De Utrechtse bisschop Jan III van Diest sprak vervolgens de ban uit over de deelnemers, die in 1334 weer werd opgeheven.
Kinderen:

 • Herpert Jansz van Foreest  1317 – 1367 (Volgt 4)
 • Willem Jansz van Foreest  1319 – 1395
 • Dirk van Foreest  1321 – ….
Uit:
Wikipedia – Jan van Foreest

4. Herpert Jansz van Foreest
Ook: Herbaren, genoemd 1334 – overleden te Haarlem in 1367. Ambachtsheer van de Rijnlandse ambachtsheerlijkheid Middelburg, was schepen te Haarlem en lid van de hoge vierschaar onder graaf Willem V van Holland. Herpert van Foreest werd geboren als zoon van Jan van Foreest en Aleid van Henegouwen van Avesnes. In 1334 had hij grond in leen bij Moordrecht. In 1347 volgde hij zijn vader op in diens ambachtsheerlijkheid in het Rijnland. Met wie hij was getrouwd is onbekend. Hij is overleden in 1367.  Herpert van Foreest werd begraven in de Janskerk te Haarlem. Herpert leefde tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Hij stond aan de kant van de Kabeljauwen. In de hoedanigheid als lid van de hoge vierschaar verrichtte hij in 1356 twee lijkschouwingen in de gouw Kennemerland, ten tijde dat Kabeljauw-gezinde Gijsbrecht II van Nijenrode daar als baljuw fungeerde. Nadat Albrecht van Beieren in 1358 de macht overnam, werd Herpert waarschijnlijk uit alle ambtsbetrekkingen gezet, want sindsdien bekleedde hij geen bestuurlijke functies meer in Haarlem.
Zijn enige erfgenaam is zijn zoon:

 • Jan van Foreest …. – 1413  (Volgt 5)
Uit: Wikipedia – Herpert van Foreest

5. Jan van Foreest
Genoemd 1367 – overleden te Haarlem in 1413. Ambachtsheer van de Rijnlandse ambachtsheerlijkheid Middelburg, was schepen en vroedschap te Haarlem, schout van Oudewater en (hoog)heemraad van Rijnland.
Jan van Foreest werd geboren als zoon van Herpert van Foreest. De naam van zijn moeder is onbekend. In 1367 volgde hij zijn vader op in diens Rijnlandse heerlijkheid. Hij trouwde rond 1370 met Ida Cuser, dochter van Koenraad Cuser van Oosterwijk (Zie Heren Cuser nr. 3) en Clemeyns Gerrit Boelendochter, vrouwe van Sloten. Zij krijgen een dochter en drie zoons. Herpert zou zijn vader opvolgen als ambachtsheer in het Rijnland, maar kinderloos overlijden. Adriaan zou het kasteel Ter Wijc bij Beverwijk erven van zijn grootvader Koenraad Cuser van Oosterwijk, en stamhouder worden van het geslacht Van Foreest.
Kinderen:

 • Herpert van Foreest  …. – 1459
 • Willem Cuser van Foreest  1374 – 1410
 • Adriaan Jansz van Foreest  1376 – 1433
 • Catharina Jansdr van Foreest  1378 – 1428 (Volgt 6)
Uit: Wikipedia – Jan van Foreest

6.  Catharina van Foreest
Geboren 1378, Haarlem , overleden 1428. Dochter van Jan van Foreest en Ida Cuser.
Zij was gehuwd met Vranck Lambrechts van der Meer, schepen van Delft in 1434, 1436 en 1437, geboren circa 1374 te Haarlem, overleden na 1438, begraven te Delft. Hij was een zoon van 
Lambrecht van Tol(van der Meer)  (Volgt Genealogie Van der Meer nr. 3) en Alijd van Hodenpijl (Zie Heren van Hodenpijl nr. 4b).
Uit dit huwelijk:

 • Arent Vrancken van der Meer, geboren circa 1397 te Delft
 • Maria van der Meer, geboren circa 1398 te Delft, begraven te Delft. (Volgt Genealogie Van der Meer nr. 5)
 • Geertruida van der MEER, geboren circa 1400, overleden 1479-1485.  Gehuwd (1) voor 1442 met Jacobs Claesz, overleden voor     1442. Gehuwd (2) 1442 met Symon Dammasz van Overvest, schepen van Delft (1440/1457/1464/1466), veertigraad van Delft,  hoofdman van het gilde St.Johan Evengelist (1453), geboren circa 1420, overleden 1479. 
Vermeldingen: Voorouders Catharina van Foreest
Literatuur: Catharina van Foreest, vermeende echtgenote van Frank van der Meer
Bronvermeldingen Geslacht Foreest:
Kwartierstaat Diest – van Foreest
Parenteel Willem van Foreest
Van Foreest – Wikipedia
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

Terug naar:

Heren en Vrouwen van…

facebook

 

© 26 februari 2015, laatst bijgewerkt op 14 juni 2023