Heren van Voorschoten

1. Ogier I van Voorschoten
Geboren rond 1180, overleden na 1217.
De stamvader Ogier werd voluit genoemd in 1215 en 1217. Hij trad toen op als getuige in twee grafelijke charters. Waarschijnlijk werd hij ook al vermeld in de periode 1206-1215 als grafelijke dapifer Ogerus. Op grond van deze vermeldingen is het aannemelijk dat hij omstreeks 1180 geboren is.
De drost moet een van de belangrijkste functionarissen geweest zijn aan het hof van de graaf van Holland gedurende de twaalfde en de eerste helft van de dertiende eeuw. De Latijnse titel luidt dapifer, hetgeen spijsdrager betekent. In het Middelnederlands vindt men in de regel drossaet, drossaert of drussaet. De drost stond aan het hoofd van de hofhouding en was daarbij betrokken bij het beheer van het domein. In de naburige graafschappen zien we dat hij tevens zorg draagt voor de bewaking van de vorstelijke residentie. Soms treedt hij op als rechter en vervangt zelfs de graaf in de curia bij de rechtspraak. Rond 1200 vinden we onder de bekleders van dit ambt alleen leden van de hoge Hollandse adel.
Hij was gehuwd met Gelekynsdr van Rijswijk, dochter van Gelekyn van Rijswijk en NN Woutersdr. van Egmond.
Kinderen:

  • Gillis (Aegilius) I van Voorschoten  ± 1210 – 1282 (Volgt 2)
  • Ogier Utenhoeke, vermeld in 1249

 

 

2. Gillis (Aegilius) I van Voorschoten
Geboren rond 1210, overleden 1282 te Delft. Begraven in Klooster Koningsveld.
Gillis I werd genoemd in een drietal oorkonden uit 1247, 1252 en 1266. In het charter van 1266 werd hij ‘dominis’ genoemd hetgeen bevestigd dat hij toen ridder was. In 1252 vervulde hij het ambt van ‘sub-baljuw’ van Zuid-Holland zodat hij toen wel op enigszins gevorderde leeftijd zal zijn geweest. Het vermoeden bestaat daarom dat hij rond 1210 zal zijn geboren, zodat hij op chronologische gronden inderdaad een zoon van Ogier I geweest kan zijn. Dit vermoeden wordt ondersteund doordat Gillis een zoon genaamd Ogier had.
In Schieland waren de oude ontginningen in de tweede helft van de twaalfde eeuw door overstromingen verloren gegaan. Vanaf het begin van de dertiende eeuw werd het verloren land weer in fasen ingepolderd.
Aangezien Gillis in 1252 het ambt van ‘sub-baljuw’ van Zuid Holland bekleedde, is het waarschijnlijk dat hij toen al niet meer in Voorschoten woonde, maar in zijn ambtsgebied.
Gillis I is vermoedelijk getrouwd met een dochter van Hugo van Strijen.
Kinderen:

  • Ogier II van Voorschoten 1247 – 1308 (Volgt 3)
  • Hughe Strijn …. – < 1308
  • Storm, heer Gilliszoon
  • Jan, heer Gilliszoon van Voorscode

 

3. Ogier II van Voorschoten
Geboren circa 1247, overleden in 1308.
Ogier ll van Voorschoten werd voor het eerst vermeld in 1280 en wel als getuige. Op grond van deze vermelding en de vermoedelijke geboorteperiode van zijn vader Gillis I wordt ingeschat dat hij ongeveer 1247 zal zijn geboren. Zoals hierboven vermeld was Gillis I in 1283 overleden omdat toen zijn grafelijke lenen op Ogier II waren overgegaan:
Haer Oytgier tseren Gilis sone van Vorscoten hevet ontvaen vanden grave dat goet van van Vorscoten, dat es dat huus ende dat erve daert op staet dat ziin vader vanden Grave hielt. Voert dat ambochte tote Scie ende dat huus ende tvelf morghen lants, dat zijn vader hielt vanden grave, voert dat ambochte van Rubroke ende van Rotterdam ter halver Rotte, Voert dien thiende in Riede die zijn vader ene hi hielt vanden here van Thelinge. Voert dat ambochte van Slupewiic. Voert dat goet ter Putkupe in dat Bisscopdome. Die hoefstede ter Schie tuschen die sluse ende Jacops Kerrebakes, ende dat erve dat daer to behoert.”
Hij was gehuwd met Rikarde.
Kinderen:

  • Ogier III van Cralingen (Volgt Heren van Cralingen nr. 4)
  • N. Ogiersdochter van Cralingen, zij trouwt met Jan van Sassenheim
  • N Ogiersdochter van Cralingen, zij trouwt met Jan van der Spangen

Bron:

Terug naar:

Heren en Vrouwen van…

  facebook       

© 30 juni 2018, laatst bijgewerkt op 18 maart 2022