Historische Boeken

Over Keizers, Koningen, Hertogen, Graven, Ridders en Edelen

 

Keizers en Koningen in de Middeleeuwen

Karel de Grote
Walburg Pers – Jan J.B. Kuipers
Stamvader van Europa.
Karel de Grote (742-814) bracht het van Frankisch koning tot ‘keizer der Romeinen’, heerser over een groot deel van Europa. Zijn erenaam ‘vader van Europa’ verbergt ook schaduwzijden. Karel, doorgaans een joviaal man, kende weinig scrupules bij het uitbreiden van zijn rijk, waarvan het christendom de grote bindende factor was…

 

 

Karel de Grote
Keizer van het Avondland
Omniboek – Wouter van Friesland (2014)
Ondanks dat we niet weten wanneer hij is geboren, hoeveel vrouwen en kinderen hij heeft gehad en wat hem bewoog in vele zaken, legde deze Frankische vorst de fundamenten van het huidige Europa. Karel bouwde het Frankische koninkrijk uit tot een christelijk keizerrijk dat het Romeinse rijk in Midden- en West-Europa overtrof. 191 pagina’s.

 

 

Koningen en Krijgsheren
Omniboek – Luit van der Tuuk (2009)
De rol van de Franken in ons land is onderbelicht. In de geschiedenis worden de vijf eeuwen tussen het Romeinse verleden en de ‘romantische’ middeleeuwen met zijn ridders en jonkvrouwen, ten onrechte overgeslagen.
De vroegmiddeleeuwse wereld was anders dan de periode er na die hoofse minstrelen bezongen. In de periode tussen 406 en 923 na Christus vochten koningen en krijgsheren van Germaanse stammen de ene dynastieke twist na de andere uit. Toch is het onzin dit een ‘duistere tijd’ te noemen. Eerder was het een periode van grote verandering waarin zich een nieuw elan aftekende: een tijdperk van staatsvorming waarin onze streken een belangrijke rol speelden. De Lage landen maakten deel uit van het Frankische rijk. 256 pagina’s.

Koningen in Kronieken
Uitgeverij Verloren, onder redactie van R.E.V. Stuip en C. Vellekoop, 1998.
Hoe wordt geschiedenis geschreven? In deze bundel wordt de blik vooral gericht op de figuur van de koning: hoe wordt die voorgesteld en waarom wordt hij op die bepaalde manier ten tonele gevoerd? Deze vragen worden behandeld aan de hand van teksten over de geschiedenis van Engeland en Schotland, Frankrijk en de Lage Landen.

 

 

Friese Vorsten
Elikser Uitgeverij – Prof. Antoine Jacobs (2020)
Friesland had het eerste vorstenhuis in Nederland. Het verhaal daarover is eeuwenlang door barden bezongen en in volksverhalen verteld. Met de afzetting van Radboud II in 775 kwam het koninkrijk Friesland na 342 jaar ten einde. Als troostprijs hebben de bewoners van de Lage Landen boven de grote rivieren zich nog een paar eeuwen Friezen mogen noemen (de Nederlandse kerk in Rome heet nog altijd de Friezenkerk!). Totdat Holland ook die faam van ze wegnam en Friesland reduceerde tot een provincie van schaatsen en babyvoeding. 210 pagina’s.

 

Hertogen in de Middeleeuwen

Hertogen van Gelre
Walburg Pers – Gerben Graddesz Hellinga
Middeleeuwse vorsten in woord en beeld, 1021-1581.
Tot halverwege de zestiende eeuw was Gelre een belangrijk vorstendom, van groter gewicht dan Holland en Zeeland bijvoorbeeld, ook ‘internationaal’. Het graafschap, later hertogdom, omvatte vrijwel de hele oostelijke helft van het huidige Nederland. De graven en hertogen die Gelre regeerden tussen 1100 en 1543 voerden vele oorlogen met Frankrijk, het hertogdom Brabant, het bisdom Utrecht en Duitse vorsten…

 

De Kroniek van de Hertogen van Brabant
van Adrianus Barlandus (1600)
Adr. Heinen Uitgevers – Arnoud-Jan Bijsterveld e.a. (2004)
Vertaling, inleiding en voortzetting…
De Kroniek van de hertogen van Brabant is een geactualiseerde en wetenschappelijk verantwoorde vertaling van de zestiende-eeuwse bestseller “Geschiedenis van de daden van de hertogen van Brabant” van Adrianus Barlandus. Dit is een van de mooiste voorbeelden uit een lange reeks genealogische kronieken, bedoeld om de positie van de Brabantse hertogen te rechtvaardigen. De hertogen kregen hierin een lange en respectabele stamboom en de heldendaden van henzelf en hun voorouders werden flink aangedikt.

De Hertog en zijn Staten
Uitgeverij Verloren – Robert Stein (2013)
De eenwording van de Bourgondische Nederlanden (± 1380 – ± 1480).
In de vijftiende eeuw brachten de hertogen van Bourgondië vele vorstendommen in de Nederlanden onder hun gezag. Daarmee legden zij de basis voor de moderne staten Nederland, België en Luxemburg. De Bourgondische machtsovername leidde tot een snelle vernieuwing van bestuur, rechtspraak en financiën. In De hertog en zijn Staten staan het proces van de eenwording en het karakter van de unie centraal… 384 pagina’s.

 

Graven in de Middeleeuwen

 

Genealogie der Graven van Holland
Europese Bibliotheek – A. W. E. Dek (1969)
Genealogisch overzicht van de adelijke geslachten Holland, Henegouwen (Avesnes), Beieren (Wittelsbach), Bourgondië en Oostenrijk (Habsburg). Geïllustreerd met zwart-wit portretten, wapens en stambomen. Met literatuurlijst en register.
4e, verbeterde druk, 160 pagina’s.

 

Graven van Holland
Walburg Pers – D.E.H de Boer en E.H.P Cordfunke
Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880–1580).
Het boek bevat meer dan 35 levensbeschrijvingen en portretten van alle middeleeuwse graven die de ontstaansgeschiedenis van Holland vorm gaven…

 

 

Gravinnen van Holland
De Walburg Pers – E.H.P Cordfunke, 1987
Het grafelijk geslacht van Holland omvat een periode van 4 eeuwen waarin de maatschappij geleidelijk veranderde en daarmee ook de visie op het huwelijk en de positie van de vrouw…

 

 

 

Geschiedenis des Vaderlands deel 2
Hollandsch Grafelijk Huis 
P Meyer Warnars – Mr  W. Bilderdyk 
Uitgegeven door H.W. Tydeman (1833)
Geschiedenis van het eerste Hollandse Grafelijk Huis..
357 pagina’s.

 

 

Een Graafschap achter de duinen
Het ontstaan en de vorming van het Graafschap Holland [850-1100]
Amsterdam University Press– E.H.P. Cordfunke (2018)
Het kustgebied van het huidige Holland – in de vroege middeleeuwen als West-Frisia aangeduid – heeft in de tweede helft van de 9e eeuw eveneens te lijden gehad van de plundertochten van de Noormannen. In 885 is het gelukt ze uit het kustgebied te verdrijven. Een belangrijke rol speelde daarbij de Friese graaf Gerulf, afstammeling van een hoogadellijk geslacht dat zijn wortels had in het Friese Westergo. Als beloning ontving hij van de keizer belangrijke goederen en werd hij belast met het bestuur over Kennemerland en het voor de handel zo belangrijke Rijnmondgebied. Graaf Gerulf kon bij zijn overlijden een omvangrijk gebied aan zijn beide zoons nalaten. Waldger, de oudste zoon, kreeg het centrale rivierengebied met de belangrijke handelsstad Tiel. De jongste zoon Dirk kreeg het kustgebied. Met Dirk I begon de opmars van een Gravengeslacht dat gedurende drie eeuwen het West-Friese Graafschap zou uitbouwen, wat het Graafschap Holland ging vormen…
1e druk, 144 pagina´s.

Floris V
Een politieke moord in 1296
Walburg Pers – E.H.P. Cordfunke (2013)
Weinig figuren uit onze vaderlandse geschiedenis hebben zó tot de verbeelding gesproken als de Hollandse graaf Floris V (1254-1296) die in 1296 op gewelddadige wijze door edelen uit zijn naaste omgeving om het leven werd gebracht. Mythevorming rond zijn persoon, met alle elementen van ‘eer en schande’, mededogen met de zwakken, liefde en haat, hebben in belangrijke mate bijgedragen aan zijn bekendheid. 128 pagina’s.

 

 

De Moordzaak Floris de Vijfde
Uitgeverij Balans – Ton Oosterhuis (1999)
Ton Oosterhuis (1925-2017) schreef een nieuw hoofdstuk in het eeuwenlange verhaal over Floris de Vijfde. Riddereer, bloedwraak en eedbreuk zijn de ingrediënten voor de moord op graaf Floris. Hoofdrolspelers als Gerard van Velsen en Jan van Cuyck komen in een nieuw licht te staan. Getuigenverklaringen worden ontrafeld, reputaties onderzocht, gebeurtenissen anders geïnterpreteerd. Onthuld wordt wie achter de ontvoering van de Hollandse graaf zat. Niet een groep ontevreden edelen, niet een wraakzuchtige echtgenote, niet de koning van Engeland. De moordzaak Floris de Vijfde is een uiterst leesbare en verrassende vertelling die een eeuwenoude “zaak” springlevend maakt. Geschiedschrijving als detective.
230 pagina’s.

 

Judith. De stammoeder van de Graven van Vlaanderen
Het Moment – Katrien Ryserhove (2020)
“Dit boek speelt zich af in de negende eeuw en gaat over de ontluikende kalverliefde tussen Judith Van West-Francië, de achterkleindochter van Karel De Grote, en de ridder Boudewijn. Ze behoorden tot een verschillende sociale klasse en beseften van bij het begin dat hun kalverliefde verboden was. Als twaalfjarige prinses wordt Judith door haar vader Karel de Kale, de koning van West-Francië, uitgehuwelijkt aan Aethelwulf, de koning van het gebied Wessex in het zuiden van Engeland.
416 pagina’s.

Graven van Vlaanderen
Walburg Pers – Gerben Graddesz Hellinga
Vlaamse vorsten in woord en beeld (862-1795).
In de tijd waarin de Noormannen noordwest Frankrijk teisterden en de koningen van Frankrijk machteloze heersers waren, bouwden de eerste graven van Vlaanderen een machtig graafschap op, dat eeuwenlang als een vrijwel onafhankelijk stuk van Frankrijk kon bestaan…

 

De Graven van Vlaanderen (861-1384)
Davidsfonds Uitgeverij – Edward De Maesschalck (2019)
Boudewijn de IJzeren schaakte een koningsdochter, Judith, en werd zo de eerste graaf van het drassige Vlaanderen aan de Noordzee. Het zou meer dan vijfhonderd jaar duren voor het graafschap overging in Bourgondische handen. In die lange periode ontwikkelde Vlaanderen zich tot een van de rijkste en dichtstbevolkte gebieden van West-Europa… 527 pagina’s.

 

 

 

Robrecht de Fries
Graaf van Vlaanderen, Held van Holland
Uitgeverij Omniboek – Dr. Kees Nieuwenhuijsen (2022)
‘Robrecht de Fries’ is een toegankelijke biografie van deze beroemde Vlaamse graaf. Graaf Robrecht de Fries (r. 1071-1093) behoeft in Vlaanderen geen toelichting. Maar hoewel hij een cruciale rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het graafschap Holland, weten nog maar weinig Nederlanders wie hij was. Hij dankte zijn bijnaam De Fries (‘De Hollander’, zouden we nu zeggen) aan zijn huwelijk met de weduwe van graaf Floris I van Holland. Robrecht nam zijn bruid mee naar Vlaanderen en plaatste haar zoon Dirk V in Holland op de troon. Dirk werd door de bisschop van Utrecht verdreven, maar Robrecht wreekte die daad, waarna Dirk zijn rechtmatige plaats weer kon innemen en diens nakomelingen nog meer dan twee eeuwen lang over het graafschap heersten. 269 pagina’s.

 

De Graven van Blois
Heren van Schoonhoven en Gouda
Historische Uitgaven Schoonhoven – A.H. Verhoef (2016)
Meer dan zeshonderd jaar geleden, tijdens de hoogtijdagen van de middeleeuwen, woonden in Schoonhoven en Gouda de graven van Blois. Hun kastelen en landgoederen zijn nu goeddeels verdwenen, maar hun boekhouding ligt al sinds zes eeuwen in de Nederlandse archieven. Dit boek bevat het verhaal van de graven Jan en Guy van Blois en hun rol in de Lage Landen. De geschiedenis van het kasteel in Schoonhoven en zijn bewoners en van al die mensen, van hoog tot laag, die bij het kasteel betrokken waren.

Genealogie der Heren en Graven van Egmond
Europese Bibliotheek – A.W.E. Dek (Tweede Druk 1970)
Genealogisch onderzoek over de Heren en Graven van Egmond.
106 pagina’s.

Moeders des Vaderlands
Atlas Contact – Samenstellers Femke Deen en Ineke Huysman (2024)
De Nederlanden werden niet alleen geleid en gevormd door mannen, maar ook door een reeks invloedrijke en machtige vrouwen.
Deze Moeders des Vaderlands krijgen nauwelijks erkenning voor de rol die zij speelden in de ontstaansgeschiedenis van Nederland en België.
En dat terwijl ze minstens even belangrijk waren voor het smeden van eenheid, het uitbouwen van netwerken, het beoefenen van diplomatie en het voeren van oorlogen.
Moeders des Vaderlands toont deze veelal vergeten vrouwen als de politieke spelers die zij waren. 320 pagina’s.

 

Ridders en Edelen

 

Ridders in de Middeleeuwen
Walburg Pers – Petty Bange (2019)
Ridders spreken nog steeds tot de verbeelding. Bij het woord denkt men al gauw aan geharnaste krijgers te paard, die er dapper op uit trokken om het onrecht in de wereld aan te pakken. De realiteit is vaak een stuk minder romantisch, al werd in de middeleeuwen het ridder-ideaal in vele teksten verheerlijkt en zijn er talloze platen overgeleverd waarop de chevalier en zijn heldendaden staan afgebeeld.
128 pagina’s.

 

 

Adel en Heraldiek in de Nederlanden
Verloren – Redmer Alma e.a.
Adel en heraldiek zijn vanaf de verschijning van de eerste wapens nauw met elkaar verbonden. De heraldische vormentaal werd al snel geadopteerd door burgers en steden, maar in de beleving van velen hebben wapens nog altijd een adellijk karakter. Voor edelen was de heraldiek het middel bij uitstek om hun identiteit te uiten, op grafmonumenten, gevelstenen of zegels. In de vroege tijd is het een van de weinige bronnen die inzicht bieden in het adellijke zelfbeeld…

 

 

Adel en Ridderschap in Gelderland
W. Books
Adel en ridderschap in Gelderland is de eerste integrale geschiedenis van de Gelderse adel en ridderschap. Op verzoek van de Ridderschap van Gelderland beschrijven 13 auteurs, onder redactie van Coen O.A. Schimmelpenninck van der Oije, Frank Keverling Buisman, Marc V.T. Tenten en Fred J.W. van Kan, tien eeuwen geschiedenis in een chronologisch-thematische opzet. Dit rijk geïllustreerde naslagwerk met veel niet eerder gepubliceerde afbeeldingen werd in samenwerking met het Gelders Archief gepubliceerd. 

 

 

Heerlijkheden rond Gorinchem
Pictures Publishers – Peter de Jong
Dit boek gaat over heren, ridders en kastelen in een klein gebied rond Gorinchem. Dit gebied lag in de Middeleeuwen hoofdzakelijk in een uithoek van het gewest Holland. Weinig interessant, zou je op het eerste gezicht zeggen, maar dat blijkt nog al mee te vallen. Opvallend veel bekende adellijke families waren hier in het bezit van heerlijkheden met bijbehorende kastelen…

Macht en Aanzien
Walburg Pers – E.H.P. Cordfunke, 2013
Kennemer adel in de volle Middeleeuwen (1050 – 1350)

De oorsprong van de oude Kennemer adel gaat terug tot de vroege middeleeuwen, de tijd waarin grondbezit aanzien, rijkdom en macht betekende. In dit boek worden de volgende Adellijke geslachten besproken: Van Haarlem, Van Egmond, Persijn, Van Heemskerk, Banjaart van Velsen, Van Egmond van Merenstein, Van Brederode, e.a…

Ridderschap in Holland
Verloren – Antheun Janse, 2001.
Hoewel Holland al in de late Middeleeuwen meer en meer een land van burgers werd, speelde de ridderschap er nog een leidende rol. Hoge edelen als de heren van Arkel, Egmond, Brederode en Wassenaar oefenden veel macht uit als medespelers of juist tegenstrevers van de graaf en zijn plaatsvervangers…

Onvoltooide Roem
De Googh – Jan H. Verhoog (1997)
De Heeren van Brederode in de Middeleeuwen – Geschiedenis van een riddergeslacht 1203 – 1473. Het is een goed boek, naslag werk, goed gedocumenteerd met zeer veel eigengemaakte tekeningen van de auteur.
Een uitgebreide en zeer gedetailleerde geschiedschrijving van de eerste negen heren van Brederode. 704 pagina’s.

Nobel Streven
Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode
Prometheus – Frits van Oostrom (2019)
Rond 1372 kwam op het luisterrijke kasteel Santpoort Jan van Brederode ter wereld in de meest gezegende omstandigheden. Een kleine veertig jaar later sneuvelde hij roemloos, als ridderlijke huurling, in de fameuze Slag bij Azincourt. Nobel streven reconstrueert, als een historische detective, de loop van dit bizarre leven tot in verbluffende details.
Frits van Oostrom heeft de geschiedenis van Jan van Brederode, en heel de rijke wereld daaromheen, vervat in een meeslepend en virtuoos verhaal.
384 pagina’s.

Wassenaer de Oudste
Verloren – Dr. J.C. Kort
‘Brederode, de edelste / Wassenaer, de oudste / Egmond, de rijkste / Arkel, de stoutste.’ Van deze vier oudste families van Holland is alleen van de Van Wassenaers nog een groot familiearchief voorhanden. De familie stamt af van een zekere Kerstant, die genoemd wordt tussen 1167 en 1189…

De Arkelse Oorlog 1401-1412
Verloren – M.J. Waale (1990)
De Arkelse oorlog, de voornaamste politieke gebeurtenis uit Holland aan het begin van de vijftiende eeuw, wordt bestudeerd aan de hand van documenten uit de archieven van Holland, Gelre en stad en bisdom Utrecht. De studie richt zich op zowel de economische als de politieke en krijgskundige aspecten van de oorlog. Zo is er aandacht voor de genealogie en het bezit van de heren van Arkel en voor de financiële aspecten van de oorlog voor de graafschappen Holland, Zeeland en Henegouwen, maar ook voor het ontstaan van de oorlog en een krijgskundige analyse daarvan. Het boek bevat tevens een uitvoerige reeks bijlagen van historische bronnen, landkaarten en stambomen.

De heren van Amstel  / 1105-1378
Verloren – TH. A.A.M. van Amstel
De opkomst van de heren van Amstel in het Nedersticht van Utrecht in de twaalfde en dertiende eeuw en hun vestiging in het hertogdom Brabant na 1296.

De Herlaars in het Midden-Nederlands rivierengebied / ca. 1075 – ca. 1400
Uitgeverij Verloren – Alois van Doornmalen (2019)
Hoe hebben de Herlaars hun positie in het Nederlandse rivierengebied weten te verwerven en lange tijd weten te behouden, en wat diende als basis van de macht? Het begrip ‘maatschappelijk vermogen’, geïntroduceerd door Schmidt in 1986, wordt gebruikt om de positie en macht van de Herlaars te beschrijven. De focus van dit onderzoek ligt op de Herlaars met hun uitgebreide bezittingen in het Nederlandse Rivierengebied.

Van Ridders tot Regenten
Hollandse Historische Reeks – Dr. H.F.K. van Nierop (1984)
De Hollandse adel in de Zestiende en de eerste helft van de Zeventiende Eeuw.
De achteruitgang van de adel en de opkomst van de burgerij. In de 17e eeuw is de adel vervangen door kooplieden en burgelijke regenten. De opstand tegen Spanje. Hoe de adel langzaam door natuurlijke oorzaken uitstierf. 342 pagina’s.

 

 

Jaarboek 48
Centraal Bureau voor Genealogie (1994)
Met als belangrijk artikel:
Het Riddermatige geslacht Van der Duyn uit Zevenhuizen.
Door C. Hoek. Pagina 47 t/m 87.

 

 

 

 

Huis Oranje-Nassau

Oranje-Nassau – Het biografisch woordenboek.
Becht – Reinildis van Ditzhuyzen (2015)
Met een aparte stamboom van Oranje-Nassau. 126 biografieen van Oranje-Nassaus.
224 pagina’s.

 

 

 

Willem de Zwijger
Vader des Vaderlands
Elsevier – Dr. C.V. Wedgwood (1979)
Biografie van de Nederlandse politicus en militair Willem I (prins van Oranje ; 1533-1584).

 

 

 

De vrouwen van Willem van Oranje
Forum Boekerij – Thera Coppens (1977)
De vier vrouwen van Willem van Oranje.
302 pagina’s.

 

 

 

 

Maurits
Zoon van de Zwijger
Fontein – Thera Coppens (1984)
Biografie van Prins Maurits, zoon van Willem I van Oranje en Anna van Saksen.
216 pagina’s.

 

 

 

Frederik Hendrik en Amalia van Solms
Fontein – Thera Coppens (1987)
Frederik Hendrik was in 1584 in het Delftse Prinsenhof geboren als twaalfde en laatste kind van Willem van Oranje en diens vierde vrouw Louise de Coligny.
Amalia van Solms werd in 1602 in Braunfels geboren, uit een geslacht van oude maar verarmde adel. Haar vader was opperhofmeester aan het Heidelbergse hof
246 pagina’s.

 

Koning Willem I  1772-1843
Prins Bernhard Cultuurfonds – Jeroen Koch (2013)
De eerste Oranjekoning is de geschiedenis in gegaan als een alleenheerser met hart voor zijn bevolking, die bovendien grote economische verdiensten had. De werkelijkheid was complexer. Al ontbrak het Willem I niet aan inzet, zijn tekortkomingen waren groot. Bovendien was hij jarenlang géén koning, maar een zwerver in een door oorlog verscheurd Europa. Een boek over een leven vol succes en tragiek.
704 pagina’s.

 

 

Koning Willem II   1792-1849
Prins Bernhard Cultuurfonds – Jeroen van Zanten (2013)
Van de drie eerste koningen is Willem II het meest in de vergetelheid geraakt. Ten onrechte. Al heeft hij slechts negen jaar op de troon gezeten, hij leidde een leven vol avontuur. Hij behaalde eeuwige roem op het slagveld, maar stelde zich tegelijk bloot aan schandalen. Als koning was Willem II verantwoordelijk voor de grondwet van 1848 – meer zelfs dan men tot dusver dacht. Een biografie van een romanticus pur sang.Van de drie eerste koningen is Willem II het meest in de vergetelheid geraakt. Ten onrechte. Al heeft hij slechts negen jaar op de troon gezeten, hij leidde een leven vol avontuur. Hij behaalde eeuwige roem op het slagveld, maar stelde zich tegelijk bloot aan schandalen. Als koning was Willem II verantwoordelijk voor de grondwet van 1848 – meer zelfs dan men tot dusver dacht. Een biografie van een romanticus pur sang. 704 pagina’s.

Koning Willem III   1817 – 1890
Prins Bernhard Cultuurfonds -Dik van der Meulen
De reputatie van koning Willem III is bedroevend. Hij staat bekend als een agressieve man die de grondwet aan zijn laars lapte en zijn leven in ledigheid sleet. Hij had echter ook een andere kant. Hij kon hartelijk zijn en betuigde vaak spijt van zijn uitbarstingen. Meer dan men denkt was hij een betrokken koning, die vooral de laatste jaren van zijn leven onverwacht veel macht had. 735 pagina’s.

 

 

 

Het Oranje Boek 
Waanders – Ben Speet (2012)
De Oranjes zijn nog nooit zo populair geweest in Nederland. Beatrix, Willem-Alexander en Maxima vormen de troika aan het hoofd van de koninklijke familie. Het Oranje boek biedt een goed en gedegen overzicht over 500 jaar Oranjes – want zo lang zijn ze al onlosmakelijk met ons verbonden. Nu eens niet het bekende jubelverhaal, noch ongefundeerde roddel, maar een evenwichtig overzicht met de mooie kanten van de Oranjes, maar ook de meer duistere kanten… 352 pagina’s.

 

Zie ook:

Kastelen, vestingsteden en heerlijkheden
Boeken over kastelen, vestingsteden en heerlijkheden in Nederland.

 

 

 

 

Deze boeken zijn NIET te koop!

Deze boeken worden o.a. ook gebruikt voor de geschiedenis en genealogische pagina’s op deze website .

Er wordt met heel veel zorg, tijd en met veel passie besteed aan de geschiedenis en genealogische pagina’s op deze website.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mij bereiken via het contactformulier.

 

Terug naar:

Huisbibliotheek
van John Ooms


Historische Boeken 1 (Wereldgeschiedenis en Vaderlandse geschiedenis)
Historische Boeken 2 
(Keizers, Koningen, Hertogen, Graven, Ridders en Edelen)
Historische Boeken 3 
(Kastelen, Vestingsteden en Heerlijkheden)
Historische Boeken 4 
(Lokale en Regionale Geschiedenis)
Historische Boeken 5
 (Genealogie & Heraldiek)

Lees meer… 

 

 

     facebook    

 

© 6 juni  2022,             laatst bijgewerkt op 4 maart 2024