Geslacht Ooms

Ooms wapen nieuw

Herkomst en oorsprong van het geslacht Ooms

 

 

Het geslacht Ooms vindt zijn oorsprong in Groot-Ammers en Nieuwpoort. In de 16e eeuw was de naam nog Oom, wat later Ooms werd.

Wapen Oem

Een oud geslacht Oom (eertijds als Oem geschreven), was een patriciërsfamilie in Dordrecht. Het geslacht Oem behoort ongetwijfeld tot de oudste Hollandse geslachten. In het jaar 1058 vindt men deze naam al vermeld. En op een zeer roemruchte manier. De Luikenaars namelijk bedreigden de stad Dordrecht met een aanval. Zij hadden zo’n grote overmacht, zodat tegenstand onmogelijk scheen. Het was ridder Oem die de graaf van Holland adviseerde de vijand binnen de stad Dordrecht af te wachten en “rondom de stad een menigte kuilen te graven, door stro en groene zoden bedekt, opdat geen  vijandelijk oog deze bespeuren zouden”. Deze krijgslust lukte volkomen; De niets vermoedende Luikenaars vielen in de kuilen en werden door de grafelijke dienaars in grote getalen afgemaakt of gevangen genomen.

Door dit voorval schijnt het geslacht Oem haar wapen hieraan te danken: Het wapen met de groene zoden werd aangevuld met een deel van de Hollandse leeuw uit het wapen van de graaf van Holland, als beloning voor deze krijgslist.

Enkele uit het geslacht Oem bezaten de heerlijkheid Wijngaarden; zij noemden zich dan ook “Oem van Wijngaarden”.

Er was ook een Jan Oem  die beleend was met het Huis Rosendael  binnen Dordrecht. Hij noemde zich Jan Oem van Rosendael (Zie Patriciërsgeslacht Oem nr. 3).

 

Arkel

Van Arkel

            

In de 14e eeuw was er een Nicolaas Oem van Arkel, zoon van heer Jan II van Arkel. Hij komt uit het aloude adelijke geslacht Van Arkel, dat terug te leiden is tot 960.

Nicolaas van Arkel (ook wel Nicolaas Oem van Arkel) (overleden 1345) was een 14e-eeuwse ridder. Hij was rentmeester van Jan van Arkel, bisschop van Utrecht, zijn neef.
Hij verving zijn broer Jan III van Arkel in 1324, totdat diens zoon Jan IV van Arkel oud genoeg was om Heer van Arkel te zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zal daar zijn bijnaam Oom van Arkel aan ontleend zijn.
Nicolaas (Claes) van Arkel wordt verder vermeld in 1329, 1332 en 1334, in laatstgenoemd jaar ook als Nicolaas Oem van Arkel. In 1332 werd hij vermeld in een oorkonde van graaf Willem van Henegouwen. Op 6 november 1334 droeg hij op aan de graaf van Holland zijn huis en gezaat in Emmikhoven.

“Claes Oem van Arcle” sneuvelde op 26 september 1345 in de Slag bij Stavoren, waar hij streed onder graaf Willem IV van Holland, die eveneens omkwam tegen de Friezen. Men schatte het verlies van de Hollanders op 3700 man. Zijn naam komt voor in een heldengedicht, die de heraut van Gelre in het Wapenboek Gelre op deze slag maakte. De goederen te Emmikhoven kwamen op 9 november 1359 aan Jan IV van Arkel.

Nicolaas Oem van Arkel voerde het Arkelse wapen: In zilver twee beurtelings gekanteelde rode dwarsbalken met een uitgeschulpte blauwe zoom.

Nicolaas was een zoon van Jan II van Arkel. Hij was gehuwd met Lisabeth Heynricxdr. van Emmecoven. Uit het huwelijk van Nicolaas Oem van Arkel en Lisabeth van Emmecoven kwamen minstens drie zonen voort, Nicolaas Oem van Sevender, Jan Oem en Jean die Wert.

Nicolaas Oem van Arkel werd vaak door de oudere geschiedschrijvers verward met Claes Oem, ambachtsheer van Dubbeldam, die gehuwd was met Johanna van Arkel van Bokhoven.

Oem van Arkel

Oem van Arkel

  

Deze Nicolaas Oem van Arkel had tenminste 2 zonen: Zij noemden zich resp. Nicolaas Oem van Sevender en Jan Oem van Bockhoven. Deze heren voerden hun wapen als Arkel: twee dubbel gekanteelde balken, danwel in andere kleuren. Nu is het zo dat het geslacht Ooms ook gekanteelde balken in haar wapen voert en geen groene zoden of een Hollandse leeuw.

Oem van Sevender

Oem van Sevender

Het is suggestief aannemelijk dat het geslacht Ooms zou afstammen van Nicolaas Oem van Sevender. Nicolaas Oem van Sevender beheerde namelijk de heerlijkheid Sevender nabij Schoonhoven. Aangezien Schoonhoven aan de ander kant van de Lek recht tegenover Groot-Ammers en Nieuwpoort ligt, het geslacht Oom(s) ook een wapen met gekanteelde balken voert en tevens de geslachtsnaam Oom (Oem) gebruikt, is het niet onwaarschijnlijk dat Adriaen Adriaensz.Oom zou kunnen afstammen van Nicolaas Oem van Sevender.

Echter elk bewijs ontbreekt.

 

Genealogie Ooms

 

Zie hier de lijn van mijn familie.
Klik hier voor de kwartierbladen.
Klik hier over informatie Wapen Ooms

 

 

EERSTE GENERATIE.

1. Adriaen Adriaenszoon Oom.
Geboren vóór 1525. Waarschijnlijk dezelfde als Adriaen Adriaenszoon die in 1562 procedeert tegen Pieter Willemsz te Ammers-Graveland en in 1563 een overeenkomst sluit met Cornelis Aertsz Vinck over een stuk grond te Ammers-Graveland.
Rond de tijd dat Adriaen Adriaensz Oom leefde, woonden in de Lage Landen (het huidige Nederland en België) ongeveer 2,5 miljoen mensen.
De vrouw van Adriaen Adriaensz Oom is onbekend, echter uit dit huwelijk
zijn de volgende kinderen:

 • Sijtgen, huwt Simon Adriaenszoon Blauwen
 • Adriaen (Volgt 2)
 • Adam, geboren ca. 1550. Schepen van Nieuwpoort (1609/1610 en 1717/1618) en burgemeester (1618/1619). Hij is overleden vóór 12-12-1622.

TWEEDE GENERATIE.

2. Adriaen Adriaenszoon Oom.
Hij is geboren omstreeks 1550 en leeft nog in 1622. Zoon van Adriaen Adraensz Oom.
Hij huwt Nelletgen Adriaensdochter, dochter van Adriaen Pieterszoon, schout van Groot-Ammers. Hij wordt in 1590 vermeld als pachter van de wijnen- en bierexcijs van de Baronie van Liesveld en wordt daarin Oomge genoemd. In akten te Ammers-Graveland wordt hij ook wel Oomkens en Noomkens genoemd. Vanaf 1596 is hij schout van Groot-Ammers en substituutschout van Ammers-Graveland. In 1601 wordt hij genoemd als Heiligegeestmeester. Hij is in 1611 schepen in Gelkenes en gaarmeester van de Baronie van Liesveld in 1615. Op 27-2-1597 koopt hij op een publieke veiling een huis en erf te Nieuwpoort aan de oostzijde van de binnenhaven benedendams, afkomstig van wijlen Lijntgen Willems. De inzet van 350 gulden is door Adriaen verhoogd tot 370 gulden, waardoor hij koper is geworden. In 1622 woonde hij aan de Kerksteeg te Gelkenes in de Baronie van Liesveld.
Kinderen van Adriaen en Nelletgen:

 • Adam, (Volgt 3)
 • Eva, geboren ca. 1590. Overleden vóór 15-9-1663. Zij huwt Cornelis Leendertszoon Thoom.

DERDE GENERATIE

Ooms wapen nieuw3. Adam Adriaenszoon Oom.
Geboren 1575/1580. Overleden 18 of 19-12-1639. Zoon van Adriaen Adriaensz Oom en Nelletgen Adriaensdochter.
Hij was lakenkoper, schout van Gelkenes, burger van Nieuwpoort, waar hij tot 1626 woont en daarna verhuisd naar Gelkenes. Van 1626-1639 was hij schout van Gelkenes. Hij huwt ca. 1605 Maritgen Maertensdochter Verhuysen( zij overleed na 2-11-1619), dochter van Maerten Huybrechtszoon Verhuysen (Zie Genealogie Verhuysen nr. 3) en Adriana Pietersdochter. Kinderen uit dit huwelijk:

 • Adriaen, geboren 1600/1605. Overleden te Nieuwpoort ca. 1676. Secretaris van Nieuwpoort van 1627 tot 1669, secretaris van Gelkenes, notaris en procureur van en te Nieuwpoort, als zodanig reeds genoemd in 1653 tot 1673. Hij huwde (1629) 1e Deborah van der Putte(n), dochter van Adriaen Janszoon van der Putte(n) en Leonora Zabijnsdochter de Clerq (ook genoemd Du Zabijn de Clerq). Adriaen huwde (24-10-1631) 2e Janneken Sabijns de Clerq, jonge dochter wonende te ‘s-Gravenhage . Zij overleed kort voor 13-3-1658.
  Adriaen had 6 kinderen.
 • Pieter, geboren ca. 1605/1610, secretaris van Nieuwpoort. Hij overleed tussen 1684 en 28-5-1688. Hij was tweemaal gehuwd, over zijn eerste echtgenote is niets bekend. Zijn 2e vrouw was Wilmken Corssen Kuyper, jonge dochter van Groot-Ammers of Ammers-Graveland. Pieter had 4 kinderen.
 • Jan, (Volgt 4)
 • Cornelis, jong overleden. Begraven in de kerk van Nieuwpoort 31-8-1618.
 • Neeltgen, geboren ca.1620. Overleden 1678. Zij was getrouwt met Barend Hendricxzoon van Emlichem. Hij was bode en waagmeester van Nieuwpoort. In 1693 was hij ouderling. In dat zelfde jaar overleed hij.
 •  Maritgen, overleden na 21-2-1661. Zij was getrouwd met Thonis Pauliszoon van de Hoef, waardsman van Gelkenes.

VIERDE GENERATIE.

4. Jan Adamszoon Oom.
Hij is geboren tussen 1610 en 1615. Hij overleed tussen 26-8-1659 (als schout genoemd) en 21-2-1661 (zijn weduwe genoemd). Zoon van Adam Adriaenszoon Oom en  Maritgen Maertensdochter Verhuysen.
Hij is vanaf 11-7-1640 schout van Gelkenes en Groot-Ammers met Ammers-Graveland, Achterland en Peulwijk in de Baronie van Liesveld. Hij huwde ca. 1640 met Philippina Cornelisdr de Cuijper, dochter van Cornelis Pieterszoon de Cuijper (Zie Genealogie de Cuijper nr. 2), rentmeester van de Baronie van Liesveld, en Lijsbeth Willemsdochter.
Kinderen:

 • Adam (Volgt 5)
 • Pieter, overleden in Oost-Indië 1705. In 1689 met het schip “De Sluijs Cronenburg” naar Oost-Indië vertrokken.
 • Cornelis, gedoopt te Groot-Ammers op 28-11-1644 en overleden op 25-3-1693, aldaar. Hij was bode van Groot-Ammers en exploitier van de gemenelands- en dorpsgelden van Nieuw-Lekkerland. Hij was tweemaal gehuwd, t.w.: 1. Lysbeth Cornelisdochter, 2. Jannigje Ariens van der Pijl. Cornelis had 5 kinderen.
 • Anthonia, gedoopt Groot-Ammers 25-11-1646. Zij overleed vóór 15-12-1707 en was gehuwd met Frederick La Fontein.
 • Adriaen, gedoopt Groot-Ammers 20-9-1648. Hij verhuisde naar Waddinxveen en huwde in ca. 1670 met Neeltje Gerritsdochter. Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren.
 • Maria, gedoopt Groot-Ammers 12-3-1651. Zij overleed vóór 15-12-1707 en huwde te Groot-Ammers op 9-3-1681 met Jan Symonszoon de Hooch.
 • Jacobus, gedoopt Groot-Ammers 7-12-1653. Hij overleed vóór 15-12-1707. Zijn vrouw is onbekend, maar hij heeft 1 dochter.
 • Lysbeth, gedoopt Groot-Ammers 8-9-1658. Zij overleed vóór 15-12-1707 en had 1 buitenechtelijk kind: Abraham Ooms.

 

VIJFDE GENERATIE.

5. Adam Janszoon Ooms
Hij is te Groot-Ammers geboren in 1640/42. Zoon van Jan Adamszoon Oom en Philippina Cornelisdr de Cuijper.
Hij huwt op 3-7-1664 Maritgen Aerts de Bas, jonge dochter van de Opperstock (Streefkerk), dochter van Aert Corneliszoon de Bas (Zie Genealogie de Bas nr. 3) en Annechie Cornelisdochter. Van beroep is hij korenmolenaar, maar hij is de stamvader van een walvisvaardersgeslacht.
Kinderen van Adam Jansz en Maritgen:

 • Jan  (Volgt 6)
 • Cornelis, gedoopt Groot-Ammers 16-2-1670 en overleden vóór 29-7-1748. Hij huwt Jaapje Cornelis Hoogedijck. Cornelis wordt in 1713 bode van vrije heerlijkheid Langerak en heeft 10 kinderen. 
 • Jacobus, gedoopt Groot-Ammers 29-5-1672, waarschijnlijk jong gestorven.
 •  Adriaen (Ary), gedoopt Groot-Ammers 14-4-1675 en overleden te Nieuwpoort op 2-1-1748. Hij huwt Hendrika Sophia Jurriaensdochter ter Horst. Hij is van 1709-1735 commandeur ter walvisvaart bij verschillende reders. Aantal gevangen walvissen: 99 in 27 reizen. Hij heeft 10 kinderen, waarvan 2 zonen commandeur ter walvisvaart zijn. Zijn kleinzoon Adriaan Adamszoon is eveneens commandeur ter walvisvaart en diens zwager Symon Michielsz Hoogerzeyl, echtgenoot van Anna Adams Ooms, ook. Adriaen woont eerst met zijn gezin in Langerak en vanaf 1716 in Nieuwpoort. Van 1729-1732 is hij schepen van Nieuwpoort en van 1737-1738 burgemeester.
 • Annechen (Annigje), gedoopt Groot-Ammers 26-12-1677.
 • Crijn (Quirinus), gedoopt te Groot-Ammers op 18-2-1680 en zijn overlijden wordt aangegeven op 22-5-1750 te Rotterdam. (Volgt Voorouders van Teunis Ooms, kunstschilder nr. 6)
 • Jacobus, gedoopt te Groot-Ammers op 6-12-1682 en is gehuwt met Hillegonda Ariens de Kaarsemaker. Ook hij is commandeur der walvisvaart op Groenland. Hij vaart van 1712-1731 voor verschillende reders en vangt 52 walvissen. Hij heeft 13 kinderen, waarvan zijn oudste zoon Adam eveneens commandeur ter walvisvaart is.
 • Neeltje, geboren tussen 1683 en 1690. Zij huwde met Dirck Everszoon Bos.
 • Aert, gedoopt Groot-Ammers 25-2-1691.

 

ZESDE GENERATIE.

6. Jan Adamszoon Ooms
Hij is te Groot-Ammers gedoopt op 15-1-1668 en overleed vóór 4-8-1726. Zoon van Adam Janszoon Oom en Maritgen Aerts de Bas.
Hij huwt als jonge man in de Opperstock met Anna Jansdochter uit de Opperstock. (Zij overleed na oktober 1692). Jan huwt voor de 2e maal op 14-11-1697 met Adriaentje Maertens Seevenhoven uit Nieuwpoort. 
Dochter van Maerten Bastiaensz Bestevaer Seevenhoven (Zie Genealogie Seevenhoven nr. 2) en Lijntje Maertensdr. Zij woonde te Schoonhoven.
Kinderen uit het eerste huwelijk:

 • Christoffel, gedoopt te Groot-Ammers op 14-9-1687.
 • Aert, gedoopt Groot-Ammers 25-9-1689 en overleed vóór 1745. Hij huwt met Geertje Harmense van der Linden uit Schoonhoven, gedoopt te Groot-Ammers en overleden te Ammerstol op 14-5-1772. Zij hertrouwd op 21-4-1747 met Dirk Snel. Uit het huwelijk van Aert en Geertje spruiten 9 kinderen. Zijn zoon Harmen en diens schoonzoon Willem Snel zijn commandeur ter walvisvaart. Zijn kleinzoon Willem Janszoon is harpoenier op de walvisvaart.
 • Pieter, gedoopt Groot-Ammers 16-6-1691.
 • (Lijntje), gedoopt Groot-Ammers 5-10-1692 en huwt op 29-5-1725 met Jurriaen Versluijs van Rotterdam. Na de dood van haar man huwt zij op 25-3-1727 Hermanus Kemenaer uit Rotterdam. Uit het tweede huwelijk had zij 8 kinderen.

Uit het tweede huwelijk:

 • Jan, geboren tussen 1697 en 1702. Hij huwt als jonge man van Groot-Ammers te Polsbroek met Jannigje Harmansdochter Cooy op 24-8-1738. Zij hadden 9 kinderen.
 • Maarten, geboren in 1698, is kwartiermeester bij de kamer van Rotterdam van de Oost-Indische Compagnie. 
 • Anna, gedoopt te Groot-Ammers op 28-1-1703 en huwt op 13-6-1731 Adriaen Brenningen uit Haastrecht. Zij is volgens traditie genoemd naar de eerste vrouw.
 • Adam (Volgt 7).
 • Meertje Philippijntje, gedoopt Groot-Ammers 23-10-1707.
 • Cornelis, gedoopt te Groot-Ammers op 8-6-1710 en overleden in 1744. Hij huwt Maarte Jans van der Meulen, overleden 13-2-1756, “visvrouw, weduwe van Kornelis Ooms”. Zij hadden 5 kinderen.
 • Wellenaer, gedoopt te Groot-Ammers op 9-2-1713 en huwt Grietje Cornelisse Ottervanger. Hij bezit een huis te Nieuwpoort aan de Oostbinnenhaven. Wellenaer had 3 kinderen.

 

ZEVENDE GENERATIE.

7.  Adam Janszoon Ooms
Hij is gedoopt te Groot-Ammers op 1-3-1705 en begraven in de kerk van Bergambacht op 29-11-1729.  Zoon van Jan Adamszoon Ooms en Adriaentje Maertens Seevenhoven.
Hij huwt te Stolwijk op 4-8-1726 met Beatrix Geeresteyn, gedoopt te Stolwijk 23-3-1693 en in Bergambacht overleden op 9-6-1778. Zij was een dochter van Mr. Cornelis Geerestein (Zie Genealogie Geeresteyn nr. 3), chirurgijn, en Hilligje Jacobsdr Verheul (Zie Genealogie Verheul nr. 4). Zij hertrouwd te Bergambacht op 7-11-1734 met IJsbrand Willemse Pronck.
Kinderen:

 • Adriana, gedoopt te Bergambacht op 18-5-1727 en overleden op 9-6-1778, aldaar.Zij huwt op 24-7-1769 te Bergambacht met Teunis Verhoef.
 • Cornelis, (Volgt 8)

 

ACHTSTE GENERATIE.

8. Cornelis Adamszoon Ooms
Hij is gedoopt in Bergambacht op 7-11-1728 en overleden te Stolwijk op 19-10-1818. Zoon van Adam Janszoon Ooms en Beatrix Geeresteyn.
Hij huwt op 6-11-1763 met Meynsje Verduijn, weduwe van Jan Jacobszoon Verburg, gedoopt in Stolwijk op 22-12-1737 en dochter van Willem Corneliszoon Verduijn (Zie Genealogie Verduijn nr. 8) , schepen en burgemeester van ‘s-Heeraartsberg en van Cornelia Gerrits-dochter de Heer. Het overlijden van Meynsje wordt door haar man aangegeven op 18-4-1786 te Stolwijk.
Kinderen van Cornelis en Meynsje:

 • Adam, gedoopt te Haastrecht op 16-9-1764 en overleden te Krimpen a/d Lek op 8-12-1802. Hij huwt 1e als jonge man van Haastrecht wonende in het Beyerse onder Stolwijk te Montfoort op 21-4-1793 met Aaltje de Ruijter. Hij huwt 2e te Haastrecht op 3-12-1797 met Annigje Schinkel. Zij hertrouwt met Jan de Jong. Adam Ooms had uit zijn twee huwelijken 6 kinderen.
 • Cornelia, gedoopt te Haastrecht op 23-3-1766 en overleden op 23-4-1827 te Berkenwoude. Zij was tweemaal getrouwd: 1e Mathijs Baartwijk en 2e Maarten Benschop.
 • Willem (Volgt 9).
 • Beatrix, gedoopt Stolwijk 2-10-1768 en overleden te Capelle a/d IJssel op 6-8-1819. Zij huwt Jan Hoogerwaart, jongeman van Land van Steyn, wonende te Krimpen a/d IJssel.
 • Gerrit, gedoopt Stolwijk 25-3-1770 en overleden op 30-8-1770.
 • Gerrit, gedoopt Stolwijk 21-7-1771. Zijn overleden wordt aangegeven op 16-11-1778 te Stolwijk.
 • Jan, gedoopt te Stolwijk op 23-8-1772 en overleden op 9-9-1859 aldaar. Hij huwt 1e Neeltje Arisse Baas, 2e Marrigje Verkerk en heeft uit deze twee huwelijken 11 kinderen.
 • Cornelis, gedoopt te Stolwijk op 31-10-1773 en overlijdt in het zelfde jaar aldaar.
 • Cornelis, gedoopt te Stolwijk op 18-12-1774 en overlijdt twee maanden later.
 • Christina, gedoopt te Stolwijk op 25-2-1776 en verdrinkt aldaar op 17-6-1782.
 • Ary, gedoopt te Stolwijk op 15-6-1777 en overlijdt in het zelfde jaar.
 • Eva, gedoopt te Stolwijk op 19-7-1778 en ook zij overlijdt in het zelfde jaar.
 • Margje, gedoopt te Stolwijk op 5-9-1779 en overleden op 4-12-1847. Zij is getrouwd met Arij Arisse Baas.
 • Eva, gedoopt te Stolwijk op 10-6-1781 en is oberleden op 9-12-1853. Zij huwt met Jan van der Hee.

 

NEGENDE GENERATIE.

9. Willem Corneliszoon Ooms
Geboren op dinsdag 1 september 1767 en gedoopt te Stolwijk op 20 september 1767. Overleden op 26 december 1859 te Stolwijk. Zoon van Cornelis Adamszoon Ooms en Meynsje Verduijn.
Hij is landbouwer van beroep. wonende te Beijersche (Stolwijk) , te Bergambacht  (1795), te Stolwijk (1801) en te Polsbroek (1799). Zijn eerste vrouw is Ingetje Pieters Stigter, gedoopt te Stolwijk op 21-1-1770, overleden aldaar op 6-4-1807. Dochter van Pieter Stigter (Zie Genealogie Stigter nr. 3) en Claasje Stuijver (Zie Genealogie Stuijver nr. 4). Zijn tweede vrouw is Willemijntje Stoof, geboren te Polsbroek op 20-8-1774 en overlijdt op 27-6-1843 te Stolwijk. Kinderen uit het eerste huwelijk:

 • Meynsje, geboren te Stolwijk op 13-3-1794 en 10 dagen later gedoopt. Zij is overleden op 26-12-1859 te Stolwijk en huwt aldaar met Willem de Jong op 5-5-1811.
 • Pieter (Volgt 10a)
 • Cornelis (Volgt 10b)
 • Gerrit (Volgt voorouders van J.W. Ooms, schrijver en Schilder nr. 10)
 • Klaas, geboren te Stolwijk op 15-1-1803 en overleden op 14-11-1820 aldaar.
 • Grietje, geboren te Stolwijk op 18-8-1804 en overleden aldaar op 16-12-1876. Zij huwt Pieter Graveland.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 • Hendrika, geboren te Stolwijk op 29-4-1811 on overleden te Haastrecht op 12-2-1865. Haar man was Willem Knoop.
 • Christina, geboren te Stolwijk op 10-7-1814 en overlijdt drie jaar later.

 

TIENDE GENERATIE.

10a. Pieter Ooms
Hij is geboren te Bergambacht op 19-11-1796, gedoopt op 23-11-1796 en overleden te Stolwijk op 14-4-1866. Zoon van Willem Corneliszoon Ooms en Ingetje Pieters Stigter.
Zijn eerste vrouw is Catrina de Borst, geboren te Sluipwijk-Reeuwijk op 28-3-1802 en overleden te Stolwijk 22-3-1833. Dochter van Willem de Borst (Zie Genealogie De Borst nr. 5) en Dirkje Heij (Zie Genealogie Heij nr. 4).
Zijn tweede vrouw is Aarigje Stierman, geboren te Streefkerk op 28-8-1813.
Kinderen uit het eerste huwelijk:

 • Willem, geboren te Stolwijk op 10-3-1822 en overleden te Gouda op 17-10-1900. Hij is gehuwd met Zwaantje de Hoop. Uit dit huwelijk zijn 18 kinderen geboren.
 • Klaas, geboren te Stolwijk op 17-4-1823 en overleden te Ouderkerk a/d IJssel op 17-1-1907. Hij was tweemaal gehuwd, t.w. 1.Maria Eerland, 2. Maria van der Dool.
 • Dirkje, geboren te Stolwijk op 2-9-1827 en overleden te Gouda op 27-10-1900. Zij huwt Johannes Sanders.
 • Catharinus (Volgt 11a)

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 • Cornelis, geboren te Stolwijk op 6-4-1836 en overleden aldaar op 25-1-1890. Hij is getrouwd met Sijgje van Wijngaarden en heeft 10 kinderen.
 • Arie, geboren te Stolwijk op 13-12-1837 en overleden te Gouda op 4-6-1907. Zijn vrouw was Jacoba Cornelia Anker en schenkt hem 6 kinderen.

 

10b. Cornelis Ooms. Hij is geboren te Bergambacht op 15-2-1799, gedoopt op 17-2-1799 en overleden op 1 oktober 1866 te Krimpen a/d IJssel. Zoon van Willem Corneliszoon Ooms en Ingetje Pieters Stigter.
Hij is tweemaal gehuwd, zijn eerste vrouw is: Neeltje Baas (geboren te Stolwijk op 21-11-1806 en overleden op 10-6-1836 te Ouderkerk a/d IJssel). Dochter van Teunis Ariens Baas (Zie Genealogie Baas nr. 8) en  Margje Leenderse van der Vlist (Zie Genealogie van der Vlist nr. 4). Zijn tweede vrouw is Aaltje Opschoor, geboren te Ouderkerk a/d IJssel op 14-6-1793 en overleden te Krimpen a/d IJssel op 14-5-1875.
Zijn kinderen zijn:

 • Ingje, geboren te Ouderkerk a/d IJssel op 1-1-1829 en overleden te Krimpen a/d IJssel op 19-8-1852.
 • Teunis, geboren te Ouderkerk a/d IJssel op 4-6-1830 en overleden op 10-1-1869 te Krimpen a/d IJssel. Hij huwt Gerrigje de Groot. (zij hertrouwt Cornelis van de Wilt).
 • Willem (Volgt 11b)
 • Klaas, geboren te Ouderkerk a/d IJssel op 16-7-1834 en overleden aldaar op 11-12-1835.
 • Neeltje Margje, geboren op 29-5-1836 te Ouderkerk a/d IJssel op 14-1-1911. Zij huwt Pieter Karreman uit Zevenhuizen.

 

ELFDE GENERATIE.

11a.  Catharinus Ooms
Hij is geboren te Stolwijk op 17-3-1833, overleden op 4 augustus 1899 te Hazerswoude. Zoon van Pieter Ooms en Catrina de Borst.
Hij huwt op 19-2-1857 te Stein-Reeuwijk met Neeltje van Dam. Zij is geboren op 23 mei 1835 te Haastrecht, overleden op 15 oktober 1911te Hazerswoude. Dochter van Jan van Dam (Zie Genealogie van Dam II nr. 6) en Johanna Anker (Zie Genealogie Anker 7a).
Hun kinderen zijn:

 • Pieter (Volgt 12a)
 • Johanna Maria, geboren op 14-6-1859 te Stein-Reeuwijk en huwt Klaas van der Vis.
 • Johannes, geboren Stein-Reeuwijk op 27-4-1861.

 

11b. Willem Ooms. Hij is geboren te Ouderkerk a/d IJssel op 31-5-1832 en overleden te Krimpen a/d IJssel op 4-6-1924.
Zoon van Cornelis Ooms en Neeltje Baas (Zie Genealogie Baas nr. 9)
. Willem was bouwman van beroep.
Hij huwt op 2-2-1867 te Krimpen a/d IJssel met Aartje Opschoor. Zij is geboren te Ouderkerk a/d IJssel op 13-9-1843 en overleden op 16-5-1907 te Krimpen a/d IJssel. Dochter van Hendrik Opschoor (Zie Genealogie Opschoor nr. 9) en Johanna Leloup (Zie Genealogie Leloup nr. 3).
Kinderen van Willem en Aartje:

 • Cornelis, geboren te Krimpen a/d IJssel op 27-10-1867 en overleden aldaar op 26-4-1905.
 • Johanna Ooms, geboren te Krimpen a/d IJssel 5-9-1968. Overleden aldaar 4-2-1944. (Volgt 12b)
 • Neeltje, geboren te Krimpen a/d IJssel op 17-5-1869 en overleden in het zelfde jaar.
 • Hendrik, geboren te Krimpen a/d IJssel op 31-7-1870 en overleden aldaar op 14-11-1870.
 • Neeltje, geboren te Krimpen a/d IJssel op 11-12-1871 en overleden drie maanden later.
 • Hendrik, geboren Krimpen a/d IJssel op 22-1-1873 en overleden aldaar op 24-8-1875.
 • Neeltje, geboren te Krimpen a/d IJssel op 18-1-1874 en huwt aldaar Arie Verboom.
 • Aaltje, geboren te Krimpen a/d IJssel op 8-1-1876 en overleden aldaar op 8-2-1877.
 • Hendrik, geboren te Krimpen a/d IJssel op 18-10-1877 en overleden aldaar op 27-2-1878.
 • Hendrik, geboren te Krimpen a/d IJssel op 22-11-1878.
 • Ingje, geboren te Krimpen a/d IJssel op 17-5-1880 en huwt Gerrit de Wilde.
 • Teunis, geboren te Krimpen a/d IJssel op 18-4-1883 en overleden aldaar op 25-1-1884.
 • Teuntje, geboren te Krimpen a/d IJssel op 8-9-1885.

 

TWAALFDE GENERATIE.

12a.  Pieter Ooms
Hij is geboren te Stein (bij Reeuwijk) op 10-5-1857 en overleden te Hazerswoude op 10-10-1930. Hij is van beroep landbouwer en woont op “de Hazershof ” te Hazerswoude. Zoon van Catharinus Ooms en Neeltje van Dam.
Hij is getrouwd met Dina van Driel,  geboren te Hazerswoude in maart 1862, overleden aldaar op woensdag 24 november 1948, 86 jaar oud,  dochter van Gerrit van Driel (Zie Genealogie Van Driel nr. 17) en Neeltje Wingelaar (Zie Genealogie Wingelaar nr. 6).
Uit dit huwelijk:

 • Catharinus Ooms, geboren te Sluipwijk-Reeuwijk op vrijdag 24 juni 1892,  overleden 12 juli 1954, (Volgt 13).
 • Gerrit Ooms, geboren te Reeuwijk op dinsdag 27 maart 1894.
 • Johannes Ooms, geboren te Reeuwijk op vrijdag 8 maart 1895.
 • Neeltje Ooms, geboren te Hazerswoude op zondag 21 maart 1897,  overleden te Weesperkaspel op zaterdag 14 maart 1964, 66 jaar oud.  Neeltje is getrouwd te Hazerswoude op donderdag 26 april 1923, op 26-jarige leeftijd met Leendert Groen (27 jaar oud), geboren te  Hazerswoude Rijndijk op vrijdag 7 februari 1896, overleden te Gouda op maandag 29 mei 1989, 93 jaar oud.
 • Johanna-Maria Ooms, geboren te Hazerswoude op zondag 15 mei 1898. Johanna-Maria is getrouwd te Hazerswoude op donderdag 1 mei 1924, op 25-jarige leeftijd  met Pieter Noordam (31 jaar oud), geboren te  Hazerswoude in februari 1893, overleden te  Nieuwkoop op zondag 14  maart 1976, 83 jaar oud.
 • Willem Ooms, geboren te Hazerswoude op zondag 28 juni 1903.

12b. Johanna Ooms
Geboren op 5 september 1868 te Krimpen aan den IJssel. Overleden 4 februari 1944 aldaar). Dochter van Willem Ooms (Zie Genealogie Ooms nr. 11b2) en Aartje Opschoor (Zie Genealogie Opschoor nr. 10). Zij huwde op 17 mei 1894 te Krimpen aan den IJssel met Willem van Vliet. Geboren 18 oktober 1866 te Zevenhuizen(Z-H). Overleden 15 oktober 1950 te Capelle aan den IJssel.  Landbouwer en ouderling in de Nederlands Hervormde Kerk te Zevenhuizen.  Zoon van Gerrit van Vliet(Zie Genealogie van Vliet nr. 6) en Jannigje Anker(Zie Genealogie Anker nr. 6b).

Uit dit huwelijk:

 • Jannigje Aartje van Vliet 1894 – …. (Volgt Genealogie van Vliet nr. 8), zij was gehuwd met Catharinus Ooms (Zie Genealogie Ooms nr. 13)
 • Gerrit Willem van Vliet 1895 – ….
 • Willem Gerrit van Vliet 1896 – ….
 • Aartje Jannetje van Vliet 1898 – ….
 • Willemijntje van Vliet 1899 – ….
 • Cornelis van Vliet 1902 – ….
 • Johannes van Vliet 1906 – ….
 • Johanna Cornelia van Vliet 1908 – ….
 • Arie Jan van Vliet 1908 – ….
 • Neeltje Marrigje van Vliet 1910 – ….

DERTIENDE GENERATIE

Catharinus

Catharinus Ooms

13.  Catharinus Ooms, landbouwer en veehouder. Geboren te Sluipwijk op zondag 26 juni 1892, wonende te Zevenhuizen, overleden aldaar op maandag 12 juli 1954, 62 jaar oud. Begraven  op 16 juli 1954 te Zevenhuizen. Zoon van Pieter Ooms en Dina van Driel (Zie Genealogie Van Driel nr. 18).

Catharinus is getrouwd te Zevenhuizen op donderdag 22 mei 1919, op 26-jarige leeftijd met Jannigje Aartje van Vliet (24 jaar oud), geboren te Zevenhuizen op woensdag 12 september 1894, overleden aldaar op zondag 7 maart 1982, 87 jaar oud. Begraven op 11 maart te Zevenhuizen. Dochter van Willem van Vliet (Zie Genealogie Van Vliet nr. 7) en Johanna Ooms (Zie Genealogie Ooms 12b) .
Uit dit huwelijk:

 • Dina-Johanna Ooms, geboren te Zevenhuizen op zondag 25 juli 1920,  overleden te Ens op donderdag 29 maart 1979, 58 jaar oud.  Dina-Johanna is getrouwd te Zevenhuizen op donderdag 20 juli 1944, op 23-jarige leeftijd met Klaas Hogenkamp (33 jaar oud), geboren te Dwingelo op woensdag 1 maart 1911. Overleden 20 mei 2002.
 • Willem Pieter Ooms (Volgt 14)

VEERTIENDE GENERATIE

Willem Pieter Ooms

14. Willem Pieter Ooms, meubelmaker en stoffeerder. Geboren te Zevenhuizen op zondag 1 juni 1924, wonende aldaar, Overleden te Gouda op maandag 1 september 1998. 
In het jaar 1924 toen Willem Pieter werd geboren, waren er in Nederland 7,2 miljoen inwoners.
Willem Pieter is getrouwd te Zevenhuizen op donderdag 13 november 1947, op  23-jarige leeftijd met zijn buurmeisje Ariana-Juditha Braat (27 jaar oud), geboren te Zevenhuizen op maandag 29 maart 1920, overleden aldaar op vrijdag 27 augustus 2010, 90 jaar oud, dochter van Gerardus Braat (Zie Genealogie Braat nr. 11) en Mijntje Pruissen (Zie Genealogie Pruissen nr. 7 ).
Uit dit huwelijk:

Twee dochters en twee zonen. 

 

 

VIJFTIENDE GENERATIE

 

geboortekaartje Johnny Ooms

15. Johnny Ooms, geboren johnnyop zaterdag 15 februari 1958 aan de Noordelijke Dwarsweg 13 te Zevenhuizen.
Het telefoonnummer van Huize Ooms was destijds: 01802-318.
Jongste zoon van Willem Pieter Ooms en Ariana Juditha Braat.
In het jaar 1958 toen Johnny werd geboren waren er in Nederland 11,1 miljoen inwoners. Het aantal inwoners is op dit moment 17,3 Miljoen.
CV: Linkedin

Johnny baby

John was 1e gehuwd op 11 augustus 1981, gescheiden op 26 april 2012.
John is 2e gehuwd op  9 maart 2018 met Ineke van ’t Ende.

Kinderen uit het eerste huwelijk:  2 zonen
John is tevens opa van twee kleindochters.

 

Trouwfoto’s van John en Ineke

 

Bronnen: o.a. Vijf Eeuwen Ooms (1995)

 

 

Kwartierstaat John Ooms6

Zie ook:

Kwartierstaat Ooms-Braat

Van Karel de Grote tot Ooms

Canon van het geslacht Ooms

Persoonsgegevens Ooms

Ooms is de naam

Terug naar:

Genealogieën

handtekening foto

27 augustus 2014

  facebook