Avezaath

Kerk-Avezaath en Kapel Avezaath in de gemeente Zoelen (1866). Door J. Kuyper.

Avezaath of de Beide Avezaathen is de gezamenlijke aanduiding voor de dorpen Kapel-Avezaath en Kerk-Avezaath. Tot 1978 behoorden de Avezaathen tot de gemeente Zoelen, maar bij de fusie van deze gemeente met Buren werd Kapel-Avezaath bij de gemeente Tiel gevoegd.

Kerk-Avezaath is een dorp in de gemeente Buren, in de Tielerwaard in de Nederlandse provincie Gelderland. Kerk-Avezaath ligt ten noorden van de A15, bij Tiel. Op 1 januari 2019 telde Kerk-Avezaath 1.350 inwoners.

Kerk-Avezaath wordt voor het eerst vermeld in de 11e-eeuwse kopie van een oorkonde uit 850. In die oorkonde spreekt men van Auansati. In 1107 wordt het als Auesaze geschreven. Ter onderscheiding van de twee dorpen werd in de volksmond Kerk- en Kapel- toegevoegd, maar in geschriften werd dit niet altijd gedaan; hierdoor is het soms lastig uit te maken welke van de twee kernen er bedoeld wordt in de geschiedschrijving.

Kapel-Avezaath is een dorp in de Betuwe, in de Nederlandse provincie Gelderland, deels gelegen in de gemeente Tiel en deels (ten noorden van de rijksweg A15) in de gemeente Buren. Kapel-Avezaath telt ca. 800 inwoners. Het dorp is in de middeleeuwen ontstaan op een stroomrug van de Waal. Het pittoreske riviertje de Linge scheidt Kapel-Avezaath van buurdorp Wadenoijen.

Agathakapel te Kapel-Avezaath                                          Foto: Wikipedia

De Agathakapel, een hervormde kerk, is een grotendeels bepleisterde zaalkerk. Het schip dateert uit de 14e eeuw. Het hogere laatgotische koor stamt uit het midden van de 16e eeuw. De geveltoren werd in 1783 toegevoegd. Kapel-Avezaath vormt samen met buurdorp Kerk-Avezaath de Protestantse gemeente Kerk- en Kapel-Avezaath.

Eén van de oudst bewoonde delen van Kapel-Avezaath is het gebied rondom de huidige hofstede Alden Haaf aan het Laageinde. Bij deze hofstede is de gracht (singel) nog aanwezig, welke een verhoogd gebied omsluit. Het oudst bekende Avezaathse document is een oorkonde uit de 9e of 10e eeuw, die in de 11e eeuw is gekopieerd. Hierin staat vermeld dat een hoeve in Avezaath geschonken is aan bisschop Balderik van Utrecht.

Het woord Avesaet komt uit twee taalgebieden. ‘Sate’ betekent in het Oudnederlands woning en ‘ave’ betekent in het Oudgermaans eeuwen. Vrij vertaald betekent het zoiets als: “De woning van de oude heer.” De oudste vermelding van Avezaath stamt uit het jaar 709. Er zijn 15 schrijfwijzen van Avezaath bekend.

Toen na de vierde eeuw de Romeinen weg waren, was het gebied in deze omgeving verlaten. Hier en daar zullen nog wel enkel bewoners zijn achtergebleven. Enkele eeuwen later vestigden zich weer nieuwe bewoners in de Betuwe. Het waren de stroomruggronden die een menselijk bestaan hier mogelijk maakten. Stroomruggen zijn gronden die wat hoger liggen in het landschap doordat de zwaarste gronddelen het eerst zinken. Zo ook in de Avezathen. Men maakte gebruik van de vruchtbare rivierklei om in de levensbehoefte te voorzien en bouwde opstallen waar men samen met de dieren kon wonen. Hierdoor ontstonden kleine leefgemeenschappen zoals de Avezathen. In de zevende eeuw begon de opmars van het christendom. Namen als Willibrord en Bonifatius hebben daartoe bijgedragen.

De tijd van Karel de Grote brak aan, wat welvaart en rust met zich mee bracht. Inmiddels was ook het christendom tot de Avezathen doorgedrongen. In deze tijd woonden enkele tienduizenden mensen in Nederland. Dorpsgemeenschappen van een honderdtal mensen waren in staat om een kerk te bouwen, aanvankelijk van hout. De invloedssfeer van Tiel, waar in de negende eeuw de St. Walburgkerk al was gebouwd, doet zich dan gelden. Men kan ervan uitgaan dat de kerk te Avezaath in de 10e eeuw is gebouwd. Volgens het oudst bekende document met betrekking tot de kerk wordt het kerkgebouw van Avezaath op 4 juni 1007 door bisschop Notger van Luik geschonken aan de abdij van Thorn. Deze benedictijner abdij werd in 992 gesticht door graaf Ansfried en zijn vrouw. Ansfried zou later bisschop worden van Utrecht. De abdij van Thorn heeft tot aan het begin van de 17e eeuw het collatierecht gehad over de Avezaathse kerkgemeenschap. Het collatierecht is het recht om geestelijken te benoemen in de dorpen van Avezaath.

St-Lambertuskerk te Kerk-Avezaath            Foto: Wikipedia 

De huidige St. Lambertuskerk van Kerk-Avezaath stamt gedeeltelijk uit de 11de eeuw. Van deze kerk is geen stichtingsdatum bekend. Lambertus was bisschop van Maastricht. In het rivierengebied zijn meer kerken naar de heilige Lambertus vernoemd. Van de Agatha Capel is de stichtingsdatum expliciet bekend. De Agatha Capel is op 2 mei 1321, daags na de feestdag van Johannes en Filippus, gewijd aan de heilige Agatha. Deze vrouw is in 254 na Christus gestenigd op Sicilie. Het staat beschreven dat de Agatha Capel te Oud-Avezaath (het huidige Kapel-Avezaath) was gewijd. Diverse bronnen vermelden dat de ‘Heer” van de gouw Teisterbant te Alden Avezaath (= Oud Avezaath) heeft gewoond.

In het Laageinde bevindt zich nog steeds de hofstede “Alden-Haaf”. Bij deze hofstede is de gracht (singel) nog aanwezig. De gracht omsluit ook een verhoogd gebied. In de negende eeuw woonde graaf Waltger, volgens bronnen, in een dorp bij Tiel. Men vermoedt dat hier Avezaath, dus Alden-Avesaet mee bedoeld is.

Het oudst bekende Avezaaths document is een oorkonde uit het jaar 850 welke in de 11e eeuw is overgeschreven. Hierin staat vermeld dat een hoeve in Avezaath in het jaar 850 geschonken is aan bisschop Balderik in Utrecht.

Het dorp was van 1811 tot 1978 onderdeel van de gemeente Zoelen, waartoe naast Kerk-Avezaath en Zoelen ook het dorp Kapel-Avezaath behoorde; bij de fusie van de gemeenten Buren en Zoelen werd Kapel-Avezaath echter bij de gemeente Tiel gevoegd. Vanwege de gelijkenis van de namen worden de twee dorpen met elkaar verward.

De eerste onderwijsgegevens van Kerk-Avezaath dateren uit 1742. In de kerkregisters uit deze periode is vastgelegd dat er door de dorpspredikant en kerkenraad een schoolmeester was aangesteld. Omdat de vergoeding voor deze baan beperkt was, had de schoolmeester vele bijbaantjes, zoals o.a. koster, dorpssecretaris, voorzanger en doodgraver.

Het eerste onderwijs werd gegeven in de St. Lambertuskerk. Vanaf 1841 werd er les gegeven in een schoolgebouw met onderwijzerswoning tegenover de kerk. In 1951 werd er een nieuw twee-klassig schoolgebouw, OBS De Daverhof geopend aan de Korte Daver. Tussen 1956 en 1994 werd de school verschillende malen uitgebreid met o.a. drie extra klaslokalen en een kleuterschool met twee lokalen. Het schoolgebouw met de kenmerkende witte buitenmuren en het rieten dak is samen met de kerktoren een bepalend kenmerk van het dorpsgezicht aan de oostzijde. Na een fusie in 2017 met OBS De Kastanjepoort uit Erichem, is de school hernoemd en heet sindsdien De Blinker.

De voormalige naam van de school, de Daverhof, is afkomstig van de vroegere uitloper van de rivier de Linge, de Daver. Het riviertje is dichtgegooid met de komst van de A15, maar de naam ervan is nog goed terug te vinden. In Kerk-Avezaath ligt ook een straat genaamd De Daver.

 

Uit:
Wikipedia – Avezaath
Wikipedia – Kerk-Avezaath
Wikipedia – Kapel-Avezaath

Voorouders:

 • Jan Willemsz van Eck
  Geboren rond 1600. Koster te Avezaath, overleden op 22 januari 1655. Zoon van Willem Lambertsz en Jvr. Elisabeth van Eck. Jan voerde een proces voor het Hof van Gelre wegens erf- en leenrechten inzake de familie van zijn moeder, wiens achternaam hij ook voert (Arch. Hof, civiele processen anno 1639, inv. 5173, nr. 76). Overigens is dit proces succesvol verlopen voor Jan. Hij was gehuwd met Anneke Jans Lucasdr. Geboren rond 1600.
  Zoon:
 • Wilem Jansz van Eck
  Geboren rond 1630. Secretaris en koster te Avezaath. Zoon van Jan Willemsz van Eck en Anneke Jans Lucasdr.
  Hij was 1e gehuwd met Sijbilla Lodewwijks van Dodewaard.
  Hij was 2 gehuwd met Grietje Cornelis. Geboren omstreeks 1645 te Zoelen.

Dorpen en Steden

   facebook       

© 30 augustus 2020