Historische Boeken

over Geschiedenis, Genealogie en Heraldiek

Onderstaande boeken zijn in eigen bezit. Uit verschillende boeken wordt ook gebruik gemaakt voor de geschiedenis en genealogische pagina´s van JohnOoms.nl.
Een greep uit de collectie:

 

Karel de Grote
Walburg Pers – Jan J.B. Kuipers
Stamvader van Europa.
Karel de Grote (742-814) bracht het van Frankisch koning tot ‘keizer der Romeinen’, heerser over een groot deel van Europa. Zijn erenaam ‘vader van Europa’ verbergt ook schaduwzijden. Karel, doorgaans een joviaal man, kende weinig scrupules bij het uitbreiden van zijn rijk, waarvan het christendom de grote bindende factor was…

 

Karel de Grote
Keizer van het Avondland
Omniboek – Wouter van Friesland (2014)
Ondanks dat we niet weten wanneer hij is geboren, hoeveel vrouwen en kinderen hij heeft gehad en wat hem bewoog in vele zaken, legde deze Frankische vorst de fundamenten van het huidige Europa. Karel bouwde het Frankische koninkrijk uit tot een christelijk keizerrijk dat het Romeinse rijk in Midden- en West-Europa overtrof. 191 pagina’s.

 

De Middeleeuwen
Deltas – Hywel Williams
De Middeleeuwen zijn waarschijnlijk het meest miskende hoofdstuk uit onze Europese geschiedenis. Vaak wordt dit tijdperk, dat begint na de val van het West-Romeinse Rijk en eindigt met de renaissance, ten onrechte samengevat als een periode van algemeen verval en grote armoede. Maar tijdens de middeleeuwen werden ook heel wat belangrijke funderingen gelegd voor onze huidige samenleving en cultuur.

Atlas van Middeleeuws Europa
Atrium – Angus Konstam
De Middeleeuwse wereld- de wereld van ridders en ridderlijkheid- heeft jong en oud lang gefascineerd.
Met dit boek ligt de vergeten wereld van de werkelijke Middeleeuwen open…

 

 

 

Nederland in de Middeleeuwen
Walburg Pers – Jan J.B. Kuipers
De canon van ons middeleeuws verleden.
Deze uitgave toont hoe een drassige uithoek van het Romeinse Rijk zich tussen circa 500 en 1500 ontwikkelde tot een veelzijdig samenstel van graafschappen, hertogdommen en heerlijkheden, agrarische en handelsgemeenschappen, steden en dorpen…

 

Geschiedenis van Holland
Boeken met deel 1 t/m 3b van uitgeverij Verloren onder redactie van Thimo de Nijs en Eelco Beukers.
De geschiedenis van Holland wordt beschreven tot het jaar 2000.

 

Graven van Holland
Walburg Pers – D.E.H de Boer en E.H.P Cordfunke
Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880–1580).
Het boek bevat meer dan 35 levensbeschrijvingen en portretten van alle middeleeuwse graven die de ontstaansgeschiedenis van Holland vorm gaven…

 

 

Gravinnen van Holland
De Walburg Pers – E.H.P Cordfunke, 1987
Het grafelijk geslacht van Holland omvat een periode van 4 eeuwen waarin de maatschappij geleidelijk veranderde en daarmee ook de visie op het huwelijk en de positie van de vrouw…

 

 

Graven van Vlaanderen
Walburg Pers – Gerben Graddesz Hellinga
Vlaamse vorsten in woord en beeld (862-1795).
In de tijd waarin de Noormannen noordwest Frankrijk teisterden en de koningen van Frankrijk machteloze heersers waren, bouwden de eerste graven van Vlaanderen een machtig graafschap op, dat eeuwenlang als een vrijwel onafhankelijk stuk van Frankrijk kon bestaan…

 

Hertogen van Gelre
Walburg Pers – Gerben Graddesz Hellinga
Middeleeuwse vorsten in woord en beeld, 1021-1581.
Tot halverwege de zestiende eeuw was Gelre een belangrijk vorstendom, van groter gewicht dan Holland en Zeeland bijvoorbeeld, ook ‘internationaal’. Het graafschap, later hertogdom, omvatte vrijwel de hele oostelijke helft van het huidige Nederland. De graven en hertogen die Gelre regeerden tussen 1100 en 1543 voerden vele oorlogen met Frankrijk, het hertogdom Brabant, het bisdom Utrecht en Duitse vorsten…

Adel en Ridderschap in Gelderland
W. Books
Adel en ridderschap in Gelderland is de eerste integrale geschiedenis van de Gelderse adel en ridderschap. Op verzoek van de Ridderschap van Gelderland beschrijven 13 auteurs, onder redactie van Coen O.A. Schimmelpenninck van der Oije, Frank Keverling Buisman, Marc V.T. Tenten en Fred J.W. van Kan, tien eeuwen geschiedenis in een chronologisch-thematische opzet. Dit rijk geïllustreerde naslagwerk met veel niet eerder gepubliceerde afbeeldingen werd in samenwerking met het Gelders Archief gepubliceerd. 

De Kroniek van de Hertogen van Brabant
van Adrianus Barlandus (1600)
Adr. Heinen Uitgevers – Arnoud-Jan Bijsterveld e.a. (2004)
Vertaling, inleiding en voortzetting…
De Kroniek van de hertogen van Brabant is een geactualiseerde en wetenschappelijk verantwoorde vertaling van de zestiende-eeuwse bestseller “Geschiedenis van de daden van de hertogen van Brabant” van Adianus Barlandus. Dit is een van de mooiste voorbeelden uit een lange reeks genealogische kronieken, bedoeld om de positie van de Brabantse hertogen te rechtvaardigen. De hertogen kregen hierin een lange en respectabele stamboom en de heldendaden van henzelf en hun voorouders werden flink aangedikt.

Geschiedenis van Brabant
Waanders Uitgevers – Jan van Oudheusden e.a.
Tweeduizend jaar geschiedenis van Brabant in een samenhangend overzicht.
Grote historische figuren passeren de revue.
Vlaams-Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals-Brabant, Antwerpen en het Nederlandse Noord-Brabant: vandaag beslaat het voormalige Brabantse territorium vijf verschillende provincies.  Dit boek brengt tweeduizend jaar Brabantse geschiedenis op fascinerende wijze in beeld…

Adel en Heraldiek in de Nederlanden
Verloren – Redmer Alma e.a.
Adel en heraldiek zijn vanaf de verschijning van de eerste wapens nauw met elkaar verbonden. De heraldische vormentaal werd al snel geadopteerd door burgers en steden, maar in de beleving van velen hebben wapens nog altijd een adellijk karakter. Voor edelen was de heraldiek het middel bij uitstek om hun identiteit te uiten, op grafmonumenten, gevelstenen of zegels. In de vroege tijd is het een van de weinige bronnen die inzicht bieden in het adellijke zelfbeeld…

Dispereert niet
Wever – A. en H. Algra (5 delen), 1983
Twintig eeuwen historie van de Nederlanden…

 

 

 

Geschiedenis van Nederland 
Elsevier -Beschreven door Gerlof Verwey
Levensverhaal van zijn bevolking, in drie delen:
1. Wording van een land.
2. Groei van een republiek.
3. Ontstaan van een dynastieke democratie.

 

 

De geschiedenis van Nederland in 100 kaarten
Lannoo – Marieke van Delft, Reinder Storm, e.a.
Dit boek vertelt de geschiedenis van Nederland aan de hand van honderd bijzondere historische kaarten. Van het oudste bekende Nederlandse kaartje uit 1307 over de bouw van een kerk in de Aardenburgse moer tot een van de eerste fietskaarten uit 1896 en een kaart van de stormvloed in 1953. De kaarten laten zien wat er in de loop der eeuwen is veranderd, maar tegelijk wat ongewijzigd is gebleven…

Erfgoed van Nederland
Reader’s Digest – A.F. Manning, P.W. Klein, e.a. (1979)
Wat ons bleef uit een roerig verleden, 428 pagina’s.

 

 

 

Atlas van historische plaatsen in de Lage Landen
Het Spectrum – A.F. Manning en M. de Vroede (1981)
Op vele plaatsen in de Lage Landen is het rijke verleden van onze streken nog tastbaar aanwezig. Van belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen kunnen de stille getuigen gezien, betast, gefotografeerd en gefilmd worden door eenieder die oog en gevoel heeft voor wat zich in de eeuwen voor de onze in België en Nederland heeft afgespeeld.
Dit boek biedt uit die historische plaatsen een representatieve keuze die zowel een leidraad kan zijn voor een actief ‘geschiedkundig toerisme” als een eerste aanzet tot verdere bestudering van ons boeiende verleden. 256 pagina’s.

Verdwenen Nederland
Noordhoff – Henk Donkers (2006)
Een reis door Nederland aan de hand van de oude schoolwandplaten van J.B. Wolters en P. Noordhoff.
Met de verhalen zoals de leraar die vroeger vertelde.
Bij iedere plaat een foto van de huidige situatie ter plekke.

 

Nederland rond 1900
Reader’s Digest (1993)
De overgang van de 19e maar de 20e eeuw wordt in de westerse samenleving nog steeds gezien als een uitzonderlijke periode. Ook in Nederland begonnen steeds meer mensen in een steeds grotere verscheidenheid deel te nemen aan het politieke, economische en culturele leven van ons land…

 

Verleden van Nederland
Uitgeverij Atlas – Geert Mak e.a. (2008)
Nederland verandert de laatste jaren in een steeds hoger tempo. Dat maakt het zinvol terug te kijken naar de weg die is afgelegd. Het geeft gevoel van richting enhelpt verder te gaan. Maar wat zien we eigenlijk als we terugblikken? Sommigen zien in het verleden van Nederland een kaarsrechte weg – vanaf de Batavieren, naar de Opstand en de Gouden Eeuw en naar alles waarin een klein land groot kan zijn…

 

P.C. Hooft’s Nederlandsche Historiën in het Kort
Elsevier – samengesteld door M. Nijhoff (1947)
Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647) was een Nederlands toneelschrijver en dichter die ook bekend staat om zijn geschiedenis van de Nederlanden.

Nederland
Prometheus – Han van der Horst (2000)
De geschiedenis verbindt ons en maakt van Nederland hoe dan ook een lotsgemeenschap. Welke collectieve ervaringen hebben bij elkaar het Nederlandse volkskarakter gevormd, onze eigenzinnige manier om over de dijk te kijken naar hemel en aarde? Wat zijn de specifieke Nederlandse kleuren op het Europese palet? Wie zijn onze helden? En wie onze schurken? Historicus Han van der Horst (1949) schreef het monumentale Nederland voor wie vandaag om zich heen kijkt en nieuwsgierig is naar het verleden van dit land.

 

Geschiedenis van de Lage Landen
Fibula van Dishoeck – Jaap ter Haar (1978
Deel 1: Prehistorie – Romeinse tijd – Middeleeuwen,
Deel 2: Bourgondische tijd – twaalfjarig bestand
Deel 3: Einde tachtigjarige oorlog – patriottentijd
Deel 4: Inval der Fransen – twintigste eeuw

Het Vaderlandse Geschiedenis Boek
Waanders/Nationaal Archief – M. Baertl, e.a. (2003)
1600, Slag bij Nieuwpoort. Elke Nederlander kent deze gebeurtenis. In ons geheugen zitten meer van deze feiten. Maar hebt u de hele vaderlandse geschiedenis nog op een rij? En kunt u zich de achtergronden en verhalen herinneren? In Het Vaderlandse Geschiedenis Boek kunt u uw geheugen opfrissen. Aan de hand van meer den 400 afbeeldingen leidt het Nationaal Archief u langs de hoogte- en dieptepunten in de vaderlandse geschiedenis.

Het jaren 40 boek
Waanders/Nationaal Archief – Paul Brood e.a. (2008)
De jaren ’40 zijn getekend door oorlogen en vormen daardoor een van de meest beschreven periodes uit onze geschiedenis. Juist vanwege die oorlogen is, tot nu toe, de aandacht voor het alledaagse in deze tijd wat tekort geschoten. Nu wordt deze zijde van het leven in de jaren ’40 voor een keer wél op waarde geschat. Het gewone leven hield immers niet op… 448 pagina’s.

 

Het 40-45 Boek
Waanders/Nationaal Archief – Paul Brood e.a. (2002)
Het 40-45 Boek toont een unieke selectie van ruim 500 zwart-wit foto’s uit de internationaal vermaarde collectie van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. De beelden, zowel bekende als niet eerder gepubliceerde foto’s, geven een indringend beeld van de Tweede Wereldoorlog… 512 pagina’s.

 

Het jaren 50 Boek
Waanders/Nationaal Archief – Charles de Mooij e.a. (2004)
Het Jaren 50 boek bevat een unieke selectie van 425 foto´s uit de periode 1950-1959. Voor sommigen een knusse tijd, waarin het leven nog overzichtelijk was; voor anderen een periode van verandering en modernisering. Het boek blikt onder meer terug op Drees, de Watersnoodramp, De Koude Oorlog, grootscheepse woningbouw, maar ook de opkomst van de televisie… 448 pagina’s.

 

Het jaren 60 Boek
Waanders/Nationaal Archief – Paul Brood  e.a.(2006)
De jaren zestig staan in ons geheugen gegrift als een periode waarin de jeugd in opstand kwam tegen de gevestigde orde, een plaats voor zichzelf opeiste en een eigen cultuur ontwikkelde. Natuurlijk is vooral de periode na 1964 onlosmakelijk verbonden met lange haren, dreunende beatmuziek, protestdemonstraties, spandoeken, drugs, seksblaadjes en de pil. Dit beeld is echter eenzijdig en sterk overtrokken… 448 pagina’s.

Het jaren 70 boek
Waanders/Nationaal Archief – Paul Brood e.a. (2007)
De jaren ‘70 zijn de jaren van de overgang: van optimisme naar realisme, van werken voor de vooruitgang naar de luxe van de welvaart. Luxegoederen als de auto, de televisie en vakanties in het buitenland zijn voor veel mensen bereikbaar geworden. De dromen uit de jaren ’60 worden werkelijkheid in de jaren ’70. Echter vaak wel op een iets andere manier dan men gehoopt en gedacht had… 447 pagina’s.

Het jaren 80 Boek
Waanders/Nationaal Archief – Paul Brood (2009)
De jaren ’80 zullen velen zich herinneren als de tijd van de bezuinigingen van de kabinetten-Lubbers en van veel protest: tegen de kroning van koningin Beatrix in 1980 (‘geen woning, geen kroning’), tegen kernraketten, tegen kernenergie (na de ramp in Tsjernobyl). Krakersrellen in de grote steden, actiegroepen als Bluf en Onkruit zorgden voor een geladen sfeer. Die spanning was er ook internationaal, maar deze ontlaadde zich in 1989 met de val van de Muur… 445 pagina’s.

 

Het Boerderijen Boek
Waanders/Stichting Historisch-Boerderij onderzoek – Piet van Cruyningen (2003)
Het Boerderijenboek presenteert een uniek overzicht van ons agrarisch erfgoed door de eeuwen heen. Aan de hand van circa 450 bijzondere afbeeldingen en informatieve teksten verzorgd door de medewerkers van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek – komen de boerderij en het boerenleven in al hun facetten aan de orde… 448 pagina’s.

 

Het Oranje Boek 
Waanders – Ben Speet (2012)
De Oranjes zijn nog nooit zo populair geweest in Nederland. Beatrix, Willem-Alexander en Maxima vormen de troika aan het hoofd van de koninklijke familie. Het Oranje boek biedt een goed en gedegen overzicht over 500 jaar Oranjes – want zo lang zijn ze al onlosmakelijk met ons verbonden. Nu eens niet het bekende jubelverhaal, noch ongefundeerde roddel, maar een evenwichtig overzicht met de mooie kanten van de Oranjes, maar ook de meer duistere kanten… 352 pagina’s.

 

Heerlijkheden in Holland
Beschreven door Frans Willem Lantink & Japp Temminck, Hilversum 2017.
Tot aan het begin van de 19de eeuw werd het platteland meestal bestuurd op grond van een heerlijkheidsstatus. Deze bestuursvorm, waartoe ook rechtspraak behoorde, wortelde in de late middeleeuwen. Lange tijd was ons land ingedeeld in hoge, middelbare en lage heerlijkheden. Daarnaast waren er nog zogenaamde ambachtsheerlijkheden. Iedere heerlijkheidsvorm had eigen bevoegdheden, voorrechten en tradities…

 

Heerlijkheden in Nederland 
Uitgegeven door Verloren. Beschreven door C.E.G. ten Houte de Lange V.A.M. van der Burg, 2008.
In vroeger tijden werd het land niet alleen bestuurd door plaatselijke, regionale en landelijke overheden, maar werd een deel van de bestuurlijke, wetgevende en rechterlijke macht uitgeoefend door particulieren. De gebieden waarvoor dit gold, worden heerlijkheden genoemd. De wortels van dit systeem zijn gelegen in het middeleeuwse leenstelsel…

 

/

Heerlijkheden rond Gorinchem
Pictures Publishers – Peter de Jong
Dit boek gaat over heren, ridders en kastelen in een klein gebied rond Gorinchem. Dit gebied lag in de Middeleeuwen hoofdzakelijk in een uithoek van het gewest Holland. Weinig interessant, zou je op het eerste gezicht zeggen, maar dat blijkt nog al mee te vallen. Opvallend veel bekende adellijke families waren hier in het bezit van heerlijkheden met bijbehorende kastelen…

Macht en Aanzien
Walburg Pers – E.H.P. Cordfunke, 2013
Kennemer adel in de volle Middeleeuwen (11050 – 1350)
De oorsprong van de oude Kennemer adel gaat terug tot de vroege middeleeuwen, de tijd waarin grondbezit aanzien, rijkdom en macht betekende. Maar tussen de adel in de vroege middeleeuwen en die in de 13e/14e eeuw ligt een periode van vele eeuwen waarin grote veranderingen binnen deze sociale bovenlaag ontstonden. Met name het proces van feodalisering van de adel, waarbij een afhankelijkheidsrelatie tussen leenheer en leenman ontstond, voltrok zich eind 13e eeuw in een snel tempo…

Ridderschap in Holland
Verloren – Antheun Janse, 2001.
Hoewel Holland al in de late Middeleeuwen meer en meer een land van burgers werd, speelde de ridderschap er nog een leidende rol. Hoge edelen als de heren van Arkel, Egmond, Brederode en Wassenaar oefenden veel macht uit als medespelers of juist tegenstrevers van de graaf en zijn plaatsvervangers…

Onvoltooide Roem
De Googh – Jan H. Verhoog (1997)
De Heeren van Brederode in de Middeleeuwen – Geschiedenis van een riddergeslacht 1203 – 1473. Het is een goed boek, naslag werk, goed gedocumenteerd met zeer veel eigengemaakte tekeningen van de auteur.
Een uitgebreide en zeer gedetailleerde geschiedschrijving van de eerste negen heren van Brederode. 704 pagina’s.

Wassenaer de Oudste
Verloren – Dr. J.C. Kort
‘Brederode, de edelste / Wassenaer, de oudste / Egmond, de rijkste / Arkel, de stoutste.’ Van deze vier oudste families van Holland is alleen van de Van Wassenaers nog een groot familiearchief voorhanden. De familie stamt af van een zekere Kerstant, die genoemd wordt tussen 1167 en 1189…

De Arkelse Oorlog 1401-1412
Verloren – M.J. Waale (1990)
De Arkelse oorlog, de voornaamste politieke gebeurtenis uit Holland aan het begin van de vijftiende eeuw, wordt bestudeerd aan de hand van documenten uit de archieven van Holland, Gelre en stad en bisdom Utrecht. De studie richt zich op zowel de economische als de politieke en krijgskundige aspecten van de oorlog. Zo is er aandacht voor de genealogie en het bezit van de heren van Arkel en voor de financiële aspecten van de oorlog voor de graafschappen Holland, Zeeland en Henegouwen, maar ook voor het ontstaan van de oorlog en een krijgskundige analyse daarvan. Het boek bevat tevens een uitvoerige reeks bijlagen van historische bronnen, landkaarten en stambomen.

De heren van Amstel 1105-1378
Verloren – TH. A.A.M. van Amstel
De opkomst van de heren van Amstel in het Nedersticht van Utrecht in de twaalfde en dertiende eeuw en hun vestiging in het hertogdom Brabant na 1296.

De Dageraad van Holland
Uitgeverij Omniboek – Beschreven door Henk ’t Jong (2018)
Het  is een geschiedenisboek over de vroegste geschiedenis van het graafschap Holland, over de hoogtijdagen van het ridderschap. In de twaalfde en dertiende eeuw bestond het huidige Nederland uit onder andere vier grote vorstendommen: Brabant, Holland (met Zeeland), Gelre en het bisdom Utrecht.

 

 

Koningen in Kronieken
Uitgeverij Verloren, onder redactie van R.E.V. Stuip en C. Vellekoop, 1998.
Hoe wordt geschiedenis geschreven? In deze bundel wordt de blik vooral gericht op de figuur van de koning: hoe wordt die voorgesteld en waarom wordt hij op die bepaalde manier ten tonele gevoerd? Deze vragen worden behandeld aan de hand van teksten over de geschiedenis van Engeland en Schotland, Frankrijk en de Lage Landen.


Oorlog om Holland
Verloren – Ronald
de Graaf
“Oorlog is niets anders dan onenigheid of een conflict, dat ontstaan is omdat enkele dingen het ongenoegen van de menselijke wil hebben veroorzaakt, met als gevolg dat dit conflict tot een redelijke oplossing zal worden gebracht”, aldus Honoré Bouvet in zijn Arbre des Batailles uit 1387. Op religieuze taferelen na, is op middeleeuwse miniaturen geen enkel onderwerp zo vaak afgebeeld als oorlog. Ook in Holland kreeg men van hoog tot laag met oorlog te maken. Maar liefst acht van de ruim twintig graven en gravinnen die Holland tussen de tiende en de veertiende eeuw bestuurden, vonden hierdoor de dood. …

Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten
Walburg Pers, H.M. Brokken (1982).
In de tweede helft van de veertiende eeuw en de vijftiende eeuw woedde er in Nederland een ware burgeroorlog. Deze oorlog staat ook wel bekend onder de naam ‘Hoekse en Kabeljauwse twisten’.
Het conflict ontstond in 1345  na de dood van de kinderloze graaf van Holland Willem IV. Zijn zuster Margaretha van Beieren volgde hem op, maar moest door haar verblijf in Oostenrijk een deel van het bestuur overdragen aan haar zoon Willem V. Zij verschilden in hun opvattingen over het bestuur van het graafschap en de plaats daarin van de adel en de steden…

 

Annalen van Egmond
Verloren – De Annales Egmundenses, Annales Xantenses, het Egmondse Leven van Thomas Becket en het Chronicon Egmundanum
De Egmondse Annalen (ontstaan c. 1110-1205) vormen het oudste Hollandse geschiedwerk, en een hoofdbron voor de vroege graventijd. In deze editie wordt, aan de hand van het originele handschrift, de ontstaansgeschiedenis van de tekst geanalyseerd. Twee zelfstandige geschiedwerken (de ‘Annalen van Xanten’ en een biografie van Thomas Becket) zijn, overeenkomstig de bedoelingen van de annalisten, in de tekst opgenomen. Een vertaling in modern Nederlands en historische annotatie maken deze belangrijke Latijnse tekst toegankelijk voor iedereen die zich met de middeleeuwse geschiedenis bezighoudt. Rond 1270 zijn de Annalen (die alleen in Egmond lagen) ten behoeve van Floris V omgewerkt tot het Egmondse Chronicon, dat ruimer verspreid werd en tot in de achttiende eeuw een grote rol in de vaderlandse geschiedschrijving speelde. Ook deze tekst (deels identiek aan de Annalen, deels sterk afwijkend) is hier, parallel aan de Annalen, uitgegeven en voorzien van aantekeningen en een vertaling.

 

Ooggetuigen van de Vaderlandse Geschiedenis
Uitgeverij Bert Bakker – Geert Mak (2008)
Hoe was het om rond het begin van de jaartelling de lage landen te bereizen, om naast Kenau Simonsdr. Hasselaar op de muren van het belegerde Haarlem te staan, of om als kind de watersnoodramp van 1953 te beleven?
Geert Mak verzamelde voor Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis ruim honderd authentieke verslagen van belangrijke momenten uit de vaderlandse geschiedenis over een tijdvak van meer dan twintig eeuwen.

Canon van Zuid-Holland
Erfgoedhuis Zuid-Holland – Johan Knoester e.a.
Van de geschiedenis van ‘Holland’ en dus ook die van de provincie Zuid-Holland, wordt vaak gezegd dat die grotendeels met de nationale geschiedenis samenvalt. Dat beeld doet beide geschiedenissen geen recht. Het is belangrijk om te weten wat zich in deze provincie heeft afgespeeld.
In deze Canon van Zuid-Holland worden vijftig verhalen verteld die van wezenlijk belang voor de geschiedenis van deze provincie zijn.

Het vooroudergevoel
Uitgeverij Contact – Jan Blokker, Jan Blokker jr. en Bas Blokker (2005)
Aan de hand van de klassiek geworden schoolplaten van J.H. Isings vertellen de auteurs onze hele vaderlandse geschiedenis, van de prehistorie tot de eenentwintigste eeuw.

 

 

De Tielse Kroniek
Verloren – Jan Kuys, Leontien de Leeuw, Valentijn Paquay & Remi van Schaïk
1e druk (1983), 199 pagina’s.

“De Tielse chroniek” is een te Tiel berustende bundeling van drie teksten: een vijftiende-eeuwse wereldkroniek, een verzameling Tielse gebeurtenissen uit de periode 1552-1566, opgetekend door een priester ter plaatse en een vijftiende eeuwse beschrijving van het H. Land. Alleen het gedeelte van de wereldkroniek dat betrekking heeft op ons land en de aantekeningen uit de periode 1552-1566 worden hier uitgegeven. Vier studenten bij de vakgroep Middeleeuwen van de universiteit te Nijmegen hebben zich voor en na hun doctoraal examen bezig gehouden met een vertaling van het Latijn in het Nederlands.

Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den Tachtigjarigen Oorlog
W.J.Thieme & Cie – Dr. J. Brouwer (1980)
Een boek dat voor de historie van de Spaansche oorlogen en onzen tachtigjarigen oorlog in het bijzonder van groot belang kan geacht worden is.
442 pagina’s.

 

 

De vaderlandse geschiedenis in jaartallen
Uitgeverij Balans – Bas Blokker, Gijsbert van Es en Hendrik Spiering (2007)
Nederlandse geschiedenis wordt behandeld in een beknopte chronologie van jaartallen – met oog voor de grote lijn én het veelbetekenende detail: een beeldend geschreven naslagwerk, voorzien van illustraties. 361 pagina’s.

 

 

Klein Cultureel Woordenboek van de Nederlandse Geschiedenis
Anthos – Jan A.F. de Jongste e.a. (2005)
Dit boekje geeft extra diepgang aan kennis over de Nederlandse geschiedenis.
192 pagina’s.

 

 

 

Nijhoffs Geschiedenis Lexicon
Martinus Nijhoff – H.W.J. Volmuller, i.s.m. redactie Grote Oosthoek (1981)
Het is een encyclopedie die tal van onderwerpen uit de geschiedenis van Nederland en België kort behandelt. Op de omslag prijkt de Leo Belgicus. 655 pagina’s.

 

 

Het leven van onze voorouders
Van Holkema & Warendorf – Gualtherus Jacob Dozy, Nicolaas de Roever (1890-1906)
Boeken over onze voorouders in 6 delen.

 

 

 

Ons Voorgeslacht
Boekdrukkerij P.W.M.Trap – W.J. Hofdijk (1873-1875)
In zyn dagelyksch leven. 6 delen.

 

 

Nederlandsche Geslachtsnamen
Regio Boek – Door Johan Winkler, ongewijzigde herdruk in 1885.
In dit boekwerk bied ik mynen land- en volksgenooten de vrucht aan van myne onderzoekingen en navorschingen op taal- en geschiedkundig gebied, naar den oorsprong, de geschiedenis en de beteekenis der hedendaagsche nederlandsche geslachtsnamen. Moge dit werk met zoo veel genoegen aanveerd worden, als waar mede het geschreven is!

 

Voor- en familienamen in Nederland
Centraal Bureau voor Genealogie – R.A. Ebeling (1993)
Geschiedenis, verspreiding , vorm en gebruik.
Dit boek wil een handleiding zijn, een wegwijzer op het gebied van de voor- en familienaam in Nederland.

 

 

Vijf eeuwen Ooms
Uitgeverij Pirola – N.J. Bruyniks, J. Ooms, L.Ooms, T.G. Ooms (1995)
Bakermat: het rivierengebied van Zuid-Holland. 444 pagina’s
Het geslacht Ooms vindt zijn oorsprong in Groot-Ammers en Nieuwpoort.
In de 16e eeuw was de naam nog Oom, wat later Ooms werd.
Beginnend bij Adriaen Adriaensz Oom, Groot-Ammers 16e eeuw.
Tevens nog de genealogie Oem: Claes Oem, bestuurder Dordrecht ca. 1230…

Bijdrage Genealogie Braat
M.C. Braat, Epe (1979)
Nakomelingen Braat en Braad van Claas Gabriëlz, schepen van Spijkenisse en overleden vóór 4-2-1627.
Genealogisch naslagwerk van het geslacht Braat, 92 pagina’s.

 

 

Geslacht braet door de eeuwen heen (1295-1980)
André Braet  (1981)
Genealogisch Naslagwerk van het molenaars geslacht Braet uit West/Vlaanderen.
277 pagina’s.

 

 

Alle man van Opschoor’s stam
J.B. (Hans) Opschoor (2015)
Genealogie Opschoor vanaf circa 1500.
Een volledige genealogie Opschoor (ca 260 pagina’s) die ook alle andere takken van dit geslacht omvat, opgetuigd met veel geschiedenis, illustraties, verhalen en anekdotes…

 

 

Op zoek naar mijn voorouders
Ton van Dam (2018)
Stamboomonderzoek naar de voorouders van Ton van Dam.

 

 

 

 

De Physique Existentie dezes Lands.
Jan Blanken Inspecteur-Generaal van de Waterstaat 1755-1838
Rijksmuseum Amsterdam – redactie P.C. Jansen, e.a. (1987)
Een voorouder van mij: Jan Tonisse Blanken was ook de overgrootvader van de beroemde waterbouwkundig ingenieur Jan Blanken.
Levensbeschrijving van de waterbouwkundige Jan Blanken Jz, die ondermeer het Noordhollands kanaal aanlegde. Onderwerpen: Waterbouw, Waterstaatswerken; Nederland; 18e eeuw, Nederland, Waterstaatswerken, Geschiedenis, Levensbeschrijving, Waterbouwkunde…

 

Bloedverwanten van Prins Maurits
Ons Voorgeslacht – Dr. A.W.E. Dek (1993)
Parenteel van een bastaardzoon van een bastaard van Prins Maurits van Oranje.

 

 

 

Oranje-Nassau
Becht – Reinildis van Ditzhuyzen
Een biografisch woordenboek (3de uitgebreide druk 2004) Dit boek bevat 272 korte biografieën van (Oranje-)Nassaus, hun echtgenoten en hun afstammelingen. Ieder lemma bevat de volgende gegevens: volledige naam van de betrokkene; de namen van zijn/haar ouders; geboorte- en /of sterfdata en -plaatsen; huwelijkspartners met geboorte- en sterfjaar; levensbeschrijving;

 

De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver
Boekwerk van de hand van de Amsterdamse schrijver Lieve van Ollefen (1749-1816), uitgegeven in samenwerking met R. Bakker (vanaf deel 5) door H.A. Banse te Amsterdam.
Het plan was om de gehele Republiek te behandelen, maar de verschenen acht delen betreffen alleen Noord- en Zuid-Holland, en zelfs die zijn niet in hun geheel beschreven: West-Friesland en het Noorderkwartier ontbreken.

 

 

Gemeente atlas van de provincie Zuid-Holland 1869
Hugo Suringar – Jacob Kuyper
Onderdeel van Gemeente atlas van Nederland, naar officiele bronnen bewerkt.
Herdruk 1986 bij B.V. Foresta Groningen

 

– 

De Alblasserwaard in vroeger tijd
De Groot Goudriaan – J.W. Ooms (1973)
J.W. Ooms (1914-1974) is vooral bekend door zijn streekromans, die het leven en de sfeer in de Alblasserwaard vaak treffend en boeiend weergeven. Hiernaast schreef hij historische romans en kinderboeken. Hoezeer hij in zijn geboortestreek -hij kwam uit Groot-Ammers- geïnteresseerd was, blijkt ook uit dit boek. Het is in eenvoudige taal geschreven en bevat allerlei wetenswaardigheden uit de regionale en lokale geschiedenis vanaf de 16e eeuw…

Nederlandsche Wapens
Uitgevers Compagnie “de Branding” (1941-1943)
De wapenbeschrijvingen zijn letterlijk overgenomen uit de officiele registers, bij den Hoogen Raad van Adel berustende.

 

Wapens van de Nederlanden
Uitgeverij Jan Mets – Hubert de Vries
De historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, België, hun provincies en Luxemburg.

 

 

Heraldisch Vademecum
Centraal Bureau voor Genalogie  – H.K. Nagtegaal
Wie geïnteresseerd is in familiewapens vindt in dit Heraldisch vademecum achtergronden, betekenis en gebruik van vele begrippen en figuren verklaard.

 

 

 

Heraldiek en Genealogie
Prisma – C. Pama
Een encyclopedisch vademecum
In ruim 3000 alfabetische grangschikte trefwoorden vindt de lezer het gehele gebied van de genealogie en heraldiek als wel van de banistiek…

 

 

 

De schepenzegels van Gorinchem (1326-1807)
Beschrijving van de losse zegelcollectie
Verloren – B. de Keijzer en H. den Hertog
Om een in een oorkonde vastgelegde rechtshandeling te bekrachtigen drukten functionarissen vanaf de dertiende eeuw hun zegelstempel of zegelring in een beetje hete was. Deze waszegels, met het wapen of het persoonlijk merk van de functionaris, werden aan een strookje perkament of een zijden koord bevestigd en aan de oorkonde gehangen. Er zijn niet alleen veel van dit soort oorkonden bewaard gebleven. maar ook losse zegelcollecties. Zo bezit het Regionaal Archief Gorinchem een collectie van 1169 losse (schepen)zegels, bestaande uit 503 unieke zegels…

Merkwaardige Kastelen Nederland 
Anderhalve eeuw geleden werd het boek geschreven door Van Lennep en Hofdijk.
Waarvan het eerste deel in 1854 verscheen. Het werden drie delen, waarvoor veel belangstelling ontstond. In ieder deel werden circa twaalf kastelen beschreven. Herdruk in 1983.

 

 

Handelaren en ambachtslieden
Uitgeverij Omniboek – Luit van der Tuuk (2021)
Dit is de geschiedenis hoe de bewoners van onze streken zich in de vroege middeleeuwen ontwikkelden van jagers, landarbeiders en vissers tot handelaren, schippers en ambachtslieden. Omdat goede oogsten door betere omstandigheden meer overschotten opleverden, breidde de handel zich uit van lokale markten naar internationale handelsnetwerken. De economie in heel Noord-Europa groeide op ongekende wijze en men kon nu ook rijk worden door werk.

 

Deze boeken zijn NIET te koop.

 

Zie ook:

Lokale boeken

 

Onderdeel verzameling van de boeken in Huize Ooms

 

Terug naar:

Geschiedenis & Genealogie

Er wordt met heel veel zorg, tijd en met veel passie besteed aan de genealogische pagina’s op deze website. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mij bereiken via het contactformulier.

 

© 28 november 2021, laatst bijgewerkt op 16 januari 2022