Genealogie & Heraldiek

Onderstaande boeken zijn in eigen bezit.
Uit verschillende boeken wordt ook gebruik gemaakt voor de geschiedenis en genealogische pagina´s van JohnOoms.nl.
Een greep uit de collectie:

 

Nederlandsche Geslachtsnamen
Regio Boek – Door Johan Winkler, ongewijzigde herdruk uit 1885 (1971).
In dit boekwerk bied ik mynen land- en volksgenooten de vrucht aan van myne onderzoekingen en navorschingen op taal- en geschiedkundig gebied, naar den oorsprong, de geschiedenis en de beteekenis der hedendaagsche nederlandsche geslachtsnamen. Moge dit werk met zoo veel genoegen aanveerd worden, als waar mede het geschreven is!

 

 

 

Voor- en familienamen in Nederland
Centraal Bureau voor Genealogie – R.A. Ebeling (1993)
Geschiedenis, verspreiding , vorm en gebruik.
Dit boek wil een handleiding zijn, een wegwijzer op het gebied van de voor- en familienaam in Nederland.

 

 

 

 

Vijf eeuwen Ooms
Uitgeverij Pirola – N.J. Bruyniks, J. Ooms, L.Ooms, T.G. Ooms (1995)
Bakermat: het rivierengebied van Zuid-Holland. 444 pagina’s
Het geslacht Ooms vindt zijn oorsprong in Groot-Ammers en Nieuwpoort.
In de 16e eeuw was de naam nog Oom, wat later Ooms werd.
Beginnend bij Adriaen Adriaensz Oom, Groot-Ammers 16e eeuw.
Tevens nog de genealogie Oem: Claes Oem, bestuurder Dordrecht ca. 1230. 444 pagina´s.

Bijdrage Genealogie Braat
M.C. Braat, Epe (1979)
Nakomelingen Braat en Braad van Claas Gabriëlz, schepen van Spijkenisse en overleden vóór 4-2-1627.
Genealogisch naslagwerk van het geslacht Braat, 92 pagina’s.

 

 

Geslacht braet door de eeuwen heen (1295-1980)
André Braet  (1981)
Genealogisch Naslagwerk van het molenaars geslacht Braet uit West-Vlaanderen.
277 pagina’s.

 

 

De Braetroute
André Braet (1996)
Geschiedenis, genealogie en heraldiek over het geslacht Braet.
800 jaar familiegeschiedenis. 192 pagina´s.

 

 

 

 

 

Alle man van Opschoor’s stam
J.B. (Hans) Opschoor (2015)
Genealogie Opschoor vanaf circa 1500.
Een volledige genealogie Opschoor (ca 260 pagina’s) die ook alle andere takken van dit geslacht omvat, opgetuigd met veel geschiedenis, illustraties, verhalen en anekdotes. 260 pagina´s.
Geschonken door Hans Opschoor…

 

 

 

Op zoek naar mijn voorouders
Ton van Dam (2018)
Stamboomonderzoek naar de voorouders van Ton van Dam. 970 pagina´s
Geschonken door Ton van Dam…

 

 

 

 

Verborgen Verleden
De Groot – De Heer
Floris A. de Groot (2021)
Speurtocht naar de voorouders De Groot en De Heer.
Kwartierstaat van 25 generaties.
Geschiedenis, cultuur, normen en waarden, rampen en overleven.
Hoe goed en slecht de mens was. 570 pagina’s.
Geschonken door Floris de Groot…

Oomen en zo
Rondom een familie geschiedenis

Toon Oomen (2023)
Dit boek belicht een familiegeschiedenis die begint in 1058 met de heldendaad van Ridder Oem en eindigt bij een gezin waarin kunst, architectuur schilderen en dichten centraal staan. 256 pagina’s.
Geschonken door Toon Oomen…

 

De Physique Existentie dezes Lands.
Jan Blanken Inspecteur-Generaal van de Waterstaat 1755-1838
Rijksmuseum Amsterdam – redactie P.C. Jansen, e.a. (1987)
Een voorouder van mij: Jan Tonisse Blanken was ook de overgrootvader van de beroemde waterbouwkundig ingenieur Jan Blanken.
Levensbeschrijving van de waterbouwkundige Jan Blanken Jz, die ondermeer het Noordhollands kanaal aanlegde. Onderwerpen: Waterbouw, Waterstaatswerken; Nederland; 18e eeuw, Nederland, Waterstaatswerken, Geschiedenis, Levensbeschrijving, Waterbouwkunde…

 

Bloedverwanten van Prins Maurits
Ons Voorgeslacht – Dr. A.W.E. Dek (1993)
Parenteel van een bastaardzoon van een bastaard van Prins Maurits van Oranje.

 

 

 

 

Studiën over wapen- en zegelkunde
Uitgeverij C.L. Brinkman, Amsterdam – J. Tergouw (1864)
Bundeling van zeven voordrachten: Over den oorsprong der wapens; Over den oorsprong der wapens of blazoenen in ‘t bijzonder; Wapens en wapenlegenden; De wapens van Oranje en Nassau; De zegelkunde; De zegels; Over de instelling der ridderorde van S. Jacob door graaf Floris V.
Ter Gouw was de eerste schrijver over heraldiek die ook aandacht schonk aan stedewapens.
Geïllustreerd, 222 pagina’s.

 

Nederlandsche Wapens
Uitgevers Compagnie “de Branding” (1941-1943)
De wapenbeschrijvingen zijn letterlijk overgenomen uit de officiele registers, bij den Hoogen Raad van Adel berustende.

 

 

Nederlandsche Gemeente Wapens  Zuid-Holland 
Uitgave koffie Hag – S.G. van der Laars (1924)
Plaatsjesalbum van de gemeentewapens van Zuid-Holland met omschrijvingen.
Het plaatsjesalbum is compleet.

 

 

Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland
Uitgave Albani – Zuid-Hollandse Studiën (1966)
Een bundel studiën over zegels en wapens van de steden in Zuid-Holland.
271 pagina’s.

 

 

 

Wapens van de Nederlanden
Uitgeverij Jan Mets – Hubert de Vries
De historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, België, hun provincies en Luxemburg.

 

 

 

 

Op zoek naar onze voorouders
Centraal Bureau voor Genealogie – H.I. Kruimel.
Bewerkt door W. Wijnaendts van Resandt – 3e druk 1974
Handleiding voor stamboomonderzoek.
47 pagina´s.

 

 

 

 

Heraldisch Vademecum
Centraal Bureau voor Genealogie  – H.K. Nagtegaal
Wie geïnteresseerd is in familiewapens vindt in dit Heraldisch vademecum achtergronden, betekenis en gebruik van vele begrippen en figuren verklaard.

 

 

 

Heraldiek en Genealogie
Prisma – C. Pama
Een encyclopedisch vademecum
In ruim 3000 alfabetische gerangschikte trefwoorden vindt de lezer het gehele gebied van de genealogie en heraldiek als wel van de banistiek…

 

 

 

 

De schepenzegels van Gorinchem (1326-1807)
Beschrijving van de losse zegelcollectie
Verloren – B. de Keijzer en H. den Hertog
Om een in een oorkonde vastgelegde rechtshandeling te bekrachtigen drukten functionarissen vanaf de dertiende eeuw hun zegelstempel of zegelring in een beetje hete was. Deze waszegels, met het wapen of het persoonlijk merk van de functionaris, werden aan een strookje perkament of een zijden koord bevestigd en aan de oorkonde gehangen. Er zijn niet alleen veel van dit soort oorkonden bewaard gebleven. maar ook losse zegelcollecties. Zo bezit het Regionaal Archief Gorinchem een collectie van 1169 losse (schepen)zegels, bestaande uit 503 unieke zegels…

 

Adel en Heraldiek in de Nederlanden
Verloren – Redmer Alma e.a.
Adel en heraldiek zijn vanaf de verschijning van de eerste wapens nauw met elkaar verbonden. De heraldische vormentaal werd al snel geadopteerd door burgers en steden, maar in de beleving van velen hebben wapens nog altijd een adellijk karakter. Voor edelen was de heraldiek het middel bij uitstek om hun identiteit te uiten, op grafmonumenten, gevelstenen of zegels. In de vroege tijd is het een van de weinige bronnen die inzicht bieden in het adellijke zelfbeeld…

 

 

Wapenspreuken van Nederlandse Geslachten
Uitgeverij Wbooks – Christoph E.G. ten Houte de Lange, Alle Diderik de Jonge (2021)
Het eerste complete naslagwerk over Nederlandse adellijke en patriciaatsfamilies.
Wapenspreuken van Nederlandse geslachten is een beredeneerd overzicht van wapenspreuken van wapens van Nederlandse adellijke en patriciaatsfamilies. Uitgangspunt hierbij zijn de wapenspreuken van de Nederlandse adel sinds 1813 en van de Nederlandse patriciaatsfamilies, waarvan de genealogieën zijn gepubliceerd in Nederland’s Adelsboek, Nederland’s Patriciaat, Stam en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche families en Repertorium familiewapens bekende Nederlandse geslachten. In totaal gaat het om ongeveer 430 wapenspreuken.

 

Deze boeken zijn niet te koop.

Terug naar:

Huisbibliotheek
van John Ooms


Historische Boeken 1 (Wereldgeschiedenis en Vaderlandse geschiedenis)
Historische Boeken 2 
(Keizers, Koningen, Hertogen, Graven, Ridders en Edelen)
Historische Boeken 3 
(Kastelen, Vestingsteden en Heerlijkheden)
Historische Boeken 4 
(Lokale en Regionale Geschiedenis)
Historische Boeken 5
 (Genealogie & Heraldiek)

Lees meer… 

 

 

 

 

     facebook    

© 28 november 2021, laatst bijgewerkt op  13 januari 2024